Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Display на български език

EnglishBulgarian

Display

/dɪsple/

noun

1. Something intended to communicate a particular impression

 • "Made a display of strength"
 • "A show of impatience"
 • "A good show of looking interested"
  synonym:
 • display
 • ,
 • show

1. Нещо, предназначено да предаде особено впечатление

 • "Направи показ на сила"
 • "Шоу на нетърпение"
 • "Добро шоу на изглеждащ заинтересован"
  синоним:
 • дисплей
 • ,
 • шоу

2. Something shown to the public

 • "The museum had many exhibits of oriental art"
  synonym:
 • display
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • showing

2. Нещо, показано на обществеността

 • "Музеят имаше много експонати на ориенталско изкуство"
  синоним:
 • дисплей
 • ,
 • експонат
 • ,
 • показване

3. A visual representation of something

  synonym:
 • display
 • ,
 • presentation

3. Визуално представяне на нещо

  синоним:
 • дисплей
 • ,
 • презентация

4. Behavior that makes your feelings public

 • "A display of emotion"
  synonym:
 • display

4. Поведение, което прави чувствата ви обществени

 • "Показване на емоция"
  синоним:
 • дисплей

5. Exhibiting openly in public view

 • "A display of courage"
  synonym:
 • display

5. Излага открито пред публично виждане

 • "Показване на смелост"
  синоним:
 • дисплей

6. An electronic device that represents information in visual form

  synonym:
 • display
 • ,
 • video display

6. Електронно устройство, което представлява информация във визуална форма

  синоним:
 • дисплей
 • ,
 • видео дисплей

verb

1. To show, make visible or apparent

 • "The metropolitan museum is exhibiting goya's works this month"
 • "Why don't you show your nice legs and wear shorter skirts?"
 • "National leaders will have to display the highest skills of statesmanship"
  synonym:
 • expose
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • display

1. Да се покаже, направи видимо или очевидно

 • "„метрополитън музей излага творбите на гоя този месец“"
 • "Защо не покажете хубавите си крака и да носите по-къси поли?"
 • "„националните лидери ще трябва да проявят най-високите умения за държавно управление“"
  синоним:
 • излагам
 • ,
 • експонат
 • ,
 • дисплей

2. Attract attention by displaying some body part or posing

 • Of animals
  synonym:
 • display

2. Привличайте вниманието, като показвате някаква част от тялото или позирате

 • На животни
  синоним:
 • дисплей