Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "displace" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "измести" на български език

EnglishBulgarian

Displace

[Измествам]
/dɪsples/

verb

1. Cause to move, usually with force or pressure

 • "The refugees were displaced by the war"
  synonym:
 • displace

1. Причина за движение, обикновено със сила или налягане

 • "Бежанците бяха разселени от войната"
  синоним:
 • изместване

2. Take the place of or have precedence over

 • "Live broadcast of the presidential debate preempts the regular news hour"
 • "Discussion of the emergency situation will preempt the lecture by the professor"
  synonym:
 • preempt
 • ,
 • displace

2. Заемете мястото или имайте предимство пред

 • "Излъчването на живо на президентския дебат изключва редовния час за новини"
 • "Дискусията на извънредната ситуация ще предотврати лекцията от професора"
  синоним:
 • предубеден
 • ,
 • изместване

3. Terminate the employment of

 • Discharge from an office or position
 • "The boss fired his secretary today"
 • "The company terminated 25% of its workers"
  synonym:
 • displace
 • ,
 • fire
 • ,
 • give notice
 • ,
 • can
 • ,
 • dismiss
 • ,
 • give the axe
 • ,
 • send away
 • ,
 • sack
 • ,
 • force out
 • ,
 • give the sack
 • ,
 • terminate

3. Прекратява наемането на работа на

 • Освобождаване от длъжност или длъжност
 • "Шефът уволни секретаря си днес"
 • "„компанията прекрати 25% от работниците си“"
  синоним:
 • изместване
 • ,
 • пожар
 • ,
 • уведомява
 • ,
 • може
 • ,
 • уволнение
 • ,
 • дай брадвата
 • ,
 • изпрати
 • ,
 • чувал
 • ,
 • сила навън
 • ,
 • дай чувала
 • ,
 • прекратява

4. Cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

 • "Move those boxes into the corner, please"
 • "I'm moving my money to another bank"
 • "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
  synonym:
 • move
 • ,
 • displace

4. Причина за преместване или преместване в нова позиция или място, както в конкретен, така и в абстрактен смисъл

 • "„преместете тези кутии в ъгъла, моля“"
 • "„премествам парите си в друга банка“"
 • "„режисьорът прехвърли повече отговорности върху новия си асистент“"
  синоним:
 • ход
 • ,
 • изместване