Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discussion" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дискусия" на български език

EnglishBulgarian

Discussion

[Дискусия]
/dɪskəʃən/

noun

1. An extended communication (often interactive) dealing with some particular topic

 • "The book contains an excellent discussion of modal logic"
 • "His treatment of the race question is badly biased"
  synonym:
 • discussion
 • ,
 • treatment
 • ,
 • discourse

1. Разширена комуникация ( често интерактивна ), занимаваща се с някаква конкретна тема

 • "„книгата съдържа отлична дискусия за модалната логика“"
 • "Лечението му по въпроса за състезанието е лошо предубедено"
  синоним:
 • дискусия
 • ,
 • лечение
 • ,
 • дискурс

2. An exchange of views on some topic

 • "We had a good discussion"
 • "We had a word or two about it"
  synonym:
 • discussion
 • ,
 • give-and-take
 • ,
 • word

2. Обмен на мнения по някаква тема

 • "Имахме добра дискусия"
 • "Имахме дума или две за това"
  синоним:
 • дискусия
 • ,
 • давай и вземам
 • ,
 • дума