Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discovery" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "откритие" на български език

EnglishBulgarian

Discovery

[Откритие]
/dɪskəvəri/

noun

1. The act of discovering something

  synonym:
 • discovery
 • ,
 • find
 • ,
 • uncovering

1. Актът на откриване на нещо

  синоним:
 • откритие
 • ,
 • намери
 • ,
 • разкриване

2. Something that is discovered

  synonym:
 • discovery

2. Нещо, което се открива

  синоним:
 • откритие

3. A productive insight

  synonym:
 • discovery
 • ,
 • breakthrough
 • ,
 • find

3. Продуктивно прозрение

  синоним:
 • откритие
 • ,
 • пробив
 • ,
 • намери

4. (law) compulsory pretrial disclosure of documents relevant to a case

 • Enables one side in a litigation to elicit information from the other side concerning the facts in the case
  synonym:
 • discovery

4. (закон) задължително предварително разкриване на документи, свързани с делото

 • Позволява на едната страна в съдебен спор да извлече информация от другата страна относно фактите по делото
  синоним:
 • откритие