Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discipline" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "дисциплина" на български език

EnglishBulgarian

Discipline

[Дисциплина]
/dɪsəplən/

noun

1. A branch of knowledge

 • "In what discipline is his doctorate?"
 • "Teachers should be well trained in their subject"
 • "Anthropology is the study of human beings"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • subject
 • ,
 • subject area
 • ,
 • subject field
 • ,
 • field
 • ,
 • field of study
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

1. Клон на знанието

 • "В каква дисциплина е докторантът му?"
 • "Учителите трябва да бъдат добре обучени по своя предмет"
 • "Антропологията е изучаването на хора"
  синоним:
 • дисциплина
 • ,
 • предмет
 • ,
 • предмет на площ
 • ,
 • предмет поле
 • ,
 • поле
 • ,
 • област на изследване
 • ,
 • проучване
 • ,
 • bailiwick

2. A system of rules of conduct or method of practice

 • "He quickly learned the discipline of prison routine"
 • "For such a plan to work requires discipline"
  synonym:
 • discipline

2. Система от правила за поведение или метод на практика

 • "Той бързо научи дисциплината на рутината на затвора"
 • "За такъв план за работа е необходима дисциплина"
  синоним:
 • дисциплина

3. The trait of being well behaved

 • "He insisted on discipline among the troops"
  synonym:
 • discipline

3. Чертата да се държи добре

 • "Той настоя за дисциплина сред войските"
  синоним:
 • дисциплина

4. Training to improve strength or self-control

  synonym:
 • discipline

4. Обучение за подобряване на силата или самоконтрола

  синоним:
 • дисциплина

5. The act of punishing

 • "The offenders deserved the harsh discipline they received"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correction

5. Актът на наказание

 • "Престъпниците заслужиха суровата дисциплина, която получиха"
  синоним:
 • дисциплина
 • ,
 • корекция

verb

1. Develop (children's) behavior by instruction and practice

 • Especially to teach self-control
 • "Parents must discipline their children"
 • "Is this dog trained?"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

1. Развийте ( поведение на деца ) чрез инструкции и практика

 • Особено да се научи на самоконтрол
 • "„родителите трябва да дисциплинират децата си“"
 • "Обучено ли е това куче?"
  синоним:
 • дисциплина
 • ,
 • влак
 • ,
 • проверка
 • ,
 • състояние

2. Punish in order to gain control or enforce obedience

 • "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correct
 • ,
 • sort out

2. Накажете, за да получите контрол или да наложите послушание

 • "„учителят дисциплинира учениците доста често“"
  синоним:
 • дисциплина
 • ,
 • правилно
 • ,
 • подредете