Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Direction на български език

EnglishBulgarian

Direction

/dərɛkʃən/

noun

1. A line leading to a place or point

 • "He looked the other direction"
 • "Didn't know the way home"
  synonym:
 • direction
 • ,
 • way

1. Линия, водеща до място или точка

 • "Той погледна в другата посока"
 • "Не знаех пътя към дома"
синоним:
 • посока,
 • път

2. The spatial relation between something and the course along which it points or moves

 • "He checked the direction and velocity of the wind"
  synonym:
 • direction

2. Пространствената връзка между нещо и курса, по който тя сочи или се движи

 • "Той провери посоката и скоростта на вятъра"
синоним:
 • посока

3. A general course along which something has a tendency to develop

 • "I couldn't follow the direction of his thoughts"
 • "His ideals determined the direction of his career"
 • "They proposed a new direction for the firm"
  synonym:
 • direction

3. Общ курс, по който нещо има тенденция да се развива

 • "„не можах да следвам посоката на мислите му“"
 • "Неговите идеали определят посоката на кариерата му"
 • "Те предложиха нова посока за фирмата"
синоним:
 • посока

4. Something that provides direction or advice as to a decision or course of action

  synonym:
 • guidance
 • ,
 • counsel
 • ,
 • counseling
 • ,
 • counselling
 • ,
 • direction

4. Нещо, което предоставя насоки или съвети относно решение или ход на действие

синоним:
 • насоки,
 • адвокат,
 • консултиране,
 • консултиране,
 • посока

5. The act of managing something

 • "He was given overall management of the program"
 • "Is the direction of the economy a function of government?"
  synonym:
 • management
 • ,
 • direction

5. Актът за управление на нещо

 • "„той получи цялостно управление на програмата“"
 • "Посоката на икономиката е функция на правителството?"
синоним:
 • управление,
 • посока

6. A message describing how something is to be done

 • "He gave directions faster than she could follow them"
  synonym:
 • direction
 • ,
 • instruction

6. Съобщение, описващо как трябва да се направи нещо

 • "Той даде указания по-бързо, отколкото тя можеше да ги следва"
синоним:
 • посока,
 • инструкция

7. The act of setting and holding a course

 • "A new council was installed under the direction of the king"
  synonym:
 • steering
 • ,
 • guidance
 • ,
 • direction

7. Актът на определяне и провеждане на курс

 • "Под ръководството на краля беше създаден нов съвет"
синоним:
 • волан,
 • насоки,
 • посока

8. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

8. Официално изявление на команда или разпореждане да се направи нещо

 • "Зарядът на съдията пред съдебните заседатели"
синоним:
 • комисионна,
 • такса,
 • посока

9. The concentration of attention or energy on something

 • "The focus of activity shifted to molecular biology"
 • "He had no direction in his life"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focusing
 • ,
 • focussing
 • ,
 • focal point
 • ,
 • direction
 • ,
 • centering

9. Концентрацията на внимание или енергия върху нещо

 • "Фокусът на активността се измести към молекулярната биология"
 • "Той нямаше посока в живота си"
синоним:
 • фокус,
 • фокусиране,
 • фокусиране,
 • фокусна точка,
 • посока,
 • центриране

Examples of using

They need some direction.
Трябва им някаква посока.