Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "digest" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "digest" на български език

EnglishBulgarian

Digest

[Дайджест]
/daɪʤɛst/

noun

1. A periodical that summarizes the news

  synonym:
 • digest

1. Периодично издание, което обобщава новините

  синоним:
 • дайджест

2. Something that is compiled (as into a single book or file)

  synonym:
 • compilation
 • ,
 • digest

2. Нещо, което е компилирано (като в една книга или файл)

  синоним:
 • компилация
 • ,
 • дайджест

verb

1. Convert food into absorbable substances

 • "I cannot digest milk products"
  synonym:
 • digest

1. Превръщайте храната в абсорбируеми вещества

 • "Не мога да смила млечни продукти"
  синоним:
 • дайджест

2. Arrange and integrate in the mind

 • "I cannot digest all this information"
  synonym:
 • digest

2. Подредете и интегрирайте в ума

 • "Не мога да усвоя цялата тази информация"
  синоним:
 • дайджест

3. Put up with something or somebody unpleasant

 • "I cannot bear his constant criticism"
 • "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"
 • "He learned to tolerate the heat"
 • "She stuck out two years in a miserable marriage"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • endure
 • ,
 • stick out
 • ,
 • stomach
 • ,
 • bear
 • ,
 • stand
 • ,
 • tolerate
 • ,
 • support
 • ,
 • brook
 • ,
 • abide
 • ,
 • suffer
 • ,
 • put up

3. Примирете се с нещо или някой неприятен

 • "Не мога да понеса постоянната му критика"
 • "Новата секретарка трябваше да изтърпи много непрофесионални забележки"
 • "Научил се е да понася жегата"
 • "Тя изкара две години в нещастен брак"
  синоним:
 • дайджест
 • ,
 • търпи
 • ,
 • стърчи
 • ,
 • стомах
 • ,
 • мечка
 • ,
 • стойка
 • ,
 • толерирам
 • ,
 • подкрепа
 • ,
 • брук
 • ,
 • спазвам
 • ,
 • страдам
 • ,
 • поставям

4. Become assimilated into the body

 • "Protein digests in a few hours"
  synonym:
 • digest

4. Станете асимилирани в тялото

 • "Протеинът се усвоява за няколко часа"
  синоним:
 • дайджест

5. Systematize, as by classifying and summarizing

 • "The government digested the entire law into a code"
  synonym:
 • digest

5. Систематизиране, като чрез класифициране и обобщаване

 • "Правителството усвои целия закон в кодекс"
  синоним:
 • дайджест

6. Soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or moisture

  synonym:
 • digest

6. Омекотяват или се разпадат, като при излагане на топлина или влага

  синоним:
 • дайджест

7. Make more concise

 • "Condense the contents of a book into a summary"
  synonym:
 • digest
 • ,
 • condense
 • ,
 • concentrate

7. Направете по-сбит

 • "Сгънете съдържанието на книга в резюме"
  синоним:
 • дайджест
 • ,
 • кондензирам
 • ,
 • концентрирай се

8. Soften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture

  synonym:
 • digest

8. Омекотяват или се разпадат чрез химическо действие, топлина или влага

  синоним:
 • дайджест

Examples of using

Rice gruel is easy to digest.
Оризовата каша е лесна за храносмилане.