Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dig на български език

EnglishBulgarian

Dig

/dɪg/

noun

1. The site of an archeological exploration

 • "They set up camp next to the dig"
  synonym:
 • dig
 • ,
 • excavation
 • ,
 • archeological site

1. Мястото на археологическо проучване

 • "Те създадоха лагер до копаенето"
синоним:
 • копая,
 • разкопки,
 • археологически обект

2. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

2. Агресивна забележка, насочена към човек като ракета и предназначена да има разказващ ефект

 • "Неговият раздялен изстрел беше" отпаднал мъртъв'"
 • "Тя хвърли шахти от сарказъм"
 • "Тя ме копае при всеки шанс, който получи"
синоним:
 • изстрел,
 • вал,
 • слама,
 • копая,
 • Барб,
 • джиб,
 • Гибе

3. A small gouge (as in the cover of a book)

 • "The book was in good condition except for a dig in the back cover"
  synonym:
 • dig

3. Малка гюжа ( като в корицата на книга )

 • "Книгата беше в добро състояние, с изключение на копаене в задната корица"
синоним:
 • копая

4. The act of digging

 • "There's an interesting excavation going on near princeton"
  synonym:
 • excavation
 • ,
 • digging
 • ,
 • dig

4. Актът на копаене

 • "В близост до принстън се случва интересно разкопване"
синоним:
 • разкопки,
 • копае,
 • копая

5. The act of touching someone suddenly with your finger or elbow

 • "She gave me a sharp dig in the ribs"
  synonym:
 • dig
 • ,
 • jab

5. Актът на докосване на някого внезапно с пръст или лакът

 • "Тя ми даде рязко копаене в ребрата"
синоним:
 • копая,
 • Jab

verb

1. Turn up, loosen, or remove earth

 • "Dig we must"
 • "Turn over the soil for aeration"
  synonym:
 • dig
 • ,
 • delve
 • ,
 • cut into
 • ,
 • turn over

1. Обърнете се, разхлабете или премахнете земята

 • "„диг трябва“"
 • "Обърнете почвата за аерация"
синоним:
 • копая,
 • Деве,
 • нарязани на,
 • обърни се

2. Create by digging

 • "Dig a hole"
 • "Dig out a channel"
  synonym:
 • dig
 • ,
 • dig out

2. Създайте чрез копаене

 • "Копайте дупка"
 • "Изкопайте канал"
синоним:
 • копая,
 • изкопавам

3. Work hard

 • "She was digging away at her math homework"
 • "Lexicographers drudge all day long"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • travail
 • ,
 • grind
 • ,
 • drudge
 • ,
 • dig
 • ,
 • moil

3. Работи усилено

 • "„тя копаеше от домашната си работа по математика“"
 • "„лексикографите пият по цял ден“"
синоним:
 • труд,
 • труд,
 • труд,
 • петел,
 • Травел,
 • смилам,
 • дрогиране,
 • копая,
 • мочурище

4. Remove, harvest, or recover by digging

 • "Dig salt"
 • "Dig coal"
  synonym:
 • dig
 • ,
 • dig up
 • ,
 • dig out

4. Премахнете, приберете или възстановете чрез копаене

 • "Цифрова сол"
 • "Копаят въглища"
синоним:
 • копая,
 • копая,
 • изкопавам

5. Thrust down or into

 • "Dig the oars into the water"
 • "Dig your foot into the floor"
  synonym:
 • dig

5. Тяга надолу или в

 • "Копайте греблата във водата"
 • "Копайте крака си в пода"
синоним:
 • копая

6. Remove the inner part or the core of

 • "The mining company wants to excavate the hillside"
  synonym:
 • excavate
 • ,
 • dig
 • ,
 • hollow

6. Премахнете вътрешната част или сърцевината на

 • "Миннодобивната компания иска да разкопае хълма"
синоним:
 • разкопавам,
 • копая,
 • куха

7. Poke or thrust abruptly

 • "He jabbed his finger into her ribs"
  synonym:
 • jab
 • ,
 • prod
 • ,
 • stab
 • ,
 • poke
 • ,
 • dig

7. Пукане или тяга рязко

 • "Той вкара пръст в ребрата й"
синоним:
 • Jab,
 • прод,
 • пробождане,
 • пукане,
 • копая

8. Get the meaning of something

 • "Do you comprehend the meaning of this letter?"
  synonym:
 • grok
 • ,
 • get the picture
 • ,
 • comprehend
 • ,
 • savvy
 • ,
 • dig
 • ,
 • grasp
 • ,
 • compass
 • ,
 • apprehend

8. Получете значението на нещо

 • "Разбирате ли значението на това писмо?"
синоним:
 • Грок,
 • вземете снимката,
 • разбира,
 • savy,
 • копая,
 • схванах,
 • компас,
 • задържан