Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diaphragm" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "диафрагма" на български език

EnglishBulgarian

Diaphragm

[Мембрана]
/daɪəfræm/

noun

1. A mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens

 • "The new cameras adjust the diaphragm automatically"
  synonym:
 • diaphragm
 • ,
 • stop

1. Механично устройство във фотоапарат, което контролира размера на блендата на обектива

 • "Новите камери регулират диафрагмата автоматично"
  синоним:
 • диафрагма
 • ,
 • спри

2. (anatomy) a muscular partition separating the abdominal and thoracic cavities

 • Functions in respiration
  synonym:
 • diaphragm
 • ,
 • midriff

2. (анатомия) мускулна преграда, разделяща коремната и гръдната кухина

 • Функции при дишането
  синоним:
 • диафрагма
 • ,
 • мидриф

3. A contraceptive device consisting of a flexible dome-shaped cup made of rubber or plastic

 • It is filled with spermicide and fitted over the uterine cervix
  synonym:
 • diaphragm
 • ,
 • pessary
 • ,
 • contraceptive diaphragm

3. Контрацептивно устройство, състоящо се от гъвкава куполообразна чаша, изработена от гума или пластмаса

 • Той е пълен със спермицид и се поставя върху шийката на матката
  синоним:
 • диафрагма
 • ,
 • песари
 • ,
 • контрацептивна диафрагма

4. Electro-acoustic transducer that vibrates to receive or produce sound waves

  synonym:
 • diaphragm

4. Електроакустичен преобразувател, който вибрира, за да приема или произвежда звукови вълни

  синоним:
 • диафрагма