Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "develop" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "развитие" на български език

EnglishBulgarian

Develop

[Развивам]
/dɪvɛləp/

verb

1. Make something new, such as a product or a mental or artistic creation

 • "Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather"
 • "They developed a new technique"
  synonym:
 • develop

1. Направете нещо ново, като продукт или ментално или художествено творение

 • "„нейната компания разработи нов вид строителен материал, който издържа на всякакъв вид време“"
 • "„те разработиха нова техника“"
  синоним:
 • развиват

2. Work out

 • "We have developed a new theory of evolution"
  synonym:
 • evolve
 • ,
 • germinate
 • ,
 • develop

2. Тренирам

 • "„разработихме нова теория за еволюцията“"
  синоним:
 • еволюира
 • ,
 • покълнат
 • ,
 • развиват

3. Gain through experience

 • "I acquired a strong aversion to television"
 • "Children must develop a sense of right and wrong"
 • "Dave developed leadership qualities in his new position"
 • "Develop a passion for painting"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • acquire
 • ,
 • evolve

3. Печалба чрез опит

 • "„натрупах силно отвращение към телевизията“"
 • "„децата трябва да развият чувство за правилно и грешно“"
 • "„дейв разви лидерски качества в новата си позиция“"
 • "Развийте страст към рисуването"
  синоним:
 • развиват
 • ,
 • придобивам
 • ,
 • еволюира

4. Come to have or undergo a change of (physical features and attributes)

 • "He grew a beard"
 • "The patient developed abdominal pains"
 • "I got funny spots all over my body"
 • "Well-developed breasts"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • develop
 • ,
 • produce
 • ,
 • get
 • ,
 • acquire

4. Идват да имат или претърпяват промяна на ( физически характеристики и атрибути )

 • "Той отглежда брада"
 • "„пациентът разви болки в корема“"
 • "Имам смешни петна по цялото тяло"
 • "Добре развити гърди"
  синоним:
 • расте
 • ,
 • развиват
 • ,
 • продукция
 • ,
 • получите
 • ,
 • придобивам

5. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

5. Възникват

 • Приемете форма или форма
 • "„в тази страна възниква ново религиозно движение“"
 • "Любов, възникнала от приятелството"
 • "Идеята за книгата израсна от кратка история"
 • "„интересно явление uprose“"
  синоним:
 • произход
 • ,
 • възникват
 • ,
 • възход
 • ,
 • развиват
 • ,
 • изгрев
 • ,
 • пролет
 • ,
 • расте

6. Change the use of and make available or usable

 • "Develop land"
 • "The country developed its natural resources"
 • "The remote areas of the country were gradually built up"
  synonym:
 • build up
 • ,
 • develop

6. Променете използването и направете достъпно или използваемо

 • "Развиване на земя"
 • "„страната разви своите природни ресурси“"
 • "„отдалечените райони на страната постепенно се изграждаха“"
  синоним:
 • надграждане
 • ,
 • развиват

7. Elaborate, as of theories and hypotheses

 • "Could you develop the ideas in your thesis"
  synonym:
 • explicate
 • ,
 • formulate
 • ,
 • develop

7. Сложни, като теории и хипотези

 • "„бихте ли могли да развиете идеите в тезата си“"
  синоним:
 • explicate
 • ,
 • формулирам
 • ,
 • развиват

8. Create by training and teaching

 • "The old master is training world-class violinists"
 • "We develop the leaders for the future"
  synonym:
 • train
 • ,
 • develop
 • ,
 • prepare
 • ,
 • educate

8. Създавайте чрез обучение и преподаване

 • "„старият майстор тренира цигулари от световна класа“"
 • "Ние развиваме лидерите за бъдещето"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • развиват
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • образовай

9. Be gradually disclosed or unfolded

 • Become manifest
 • "The plot developed slowly"
  synonym:
 • develop

9. Да бъдат постепенно разкрити или разгънати

 • Станете явни
 • "„пътят се разви бавно“"
  синоним:
 • развиват

10. Grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment

 • "A flower developed on the branch"
 • "The country developed into a mighty superpower"
 • "The embryo develops into a fetus"
 • "This situation has developed over a long time"
  synonym:
 • develop

10. Растеж, прогрес, разгръщане или развитие чрез процес на еволюция, естествен растеж, диференциация или благоприятна среда

 • "„цвете, развито на клона“"
 • "„страната се превърна в мощна суперсила“"
 • "„ембрионът се развива в плод“"
 • "„тази ситуация се развива отдавна“"
  синоним:
 • развиват

11. Become technologically advanced

 • "Many countries in asia are now developing at a very fast pace"
 • "Viet nam is modernizing rapidly"
  synonym:
 • modernize
 • ,
 • modernise
 • ,
 • develop

11. Станете технологично напреднали

 • "„много държави в азия сега се развиват с много бързи темпове“"
 • "„виетнам се модернизира бързо“"
  синоним:
 • модернизира
 • ,
 • модернизация
 • ,
 • развиват

12. Cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development

 • "The perfect climate here develops the grain"
 • "He developed a new kind of apple"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • make grow

12. Причиняват растеж и разграничаване по начини, съответстващи на естественото му развитие

 • "„перфектният климат тук развива зърното“"
 • "„той разработи нов вид ябълка“"
  синоним:
 • развиват
 • ,
 • правят растеж

13. Generate gradually

 • "We must develop more potential customers"
 • "Develop a market for the new mobile phone"
  synonym:
 • develop

13. Генерирайте постепенно

 • "„трябва да развием повече потенциални клиенти“"
 • "Разработване на пазар за новия мобилен телефон"
  синоним:
 • развиват

14. Grow emotionally or mature

 • "The child developed beautifully in her new kindergarten"
 • "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
  synonym:
 • develop
 • ,
 • grow

14. Растат емоционално или зряло

 • "„детето се разви прекрасно в новата си детска градина“"
 • "„когато прекара лято на лагер, момчето стана забележимо и вече не показваше част от поведението си на стари юноши“"
  синоним:
 • развиват
 • ,
 • расте

15. Make visible by means of chemical solutions

 • "Please develop this roll of film for me"
  synonym:
 • develop

15. Правят видими с помощта на химически разтвори

 • "„моля, разработете тази ролка филм за мен“"
  синоним:
 • развиват

16. Superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry

  synonym:
 • develop

16. Наслагвайте триизмерна повърхност върху равнина без разтягане, в геометрията

  синоним:
 • развиват

17. Move one's pieces into strategically more advantageous positions

 • "Spassky developed quickly"
  synonym:
 • develop

17. Преместете нечии парчета в стратегически по-изгодни позиции

 • "„спаски се разви бързо“"
  синоним:
 • развиват

18. Move into a strategically more advantageous position

 • "Develop the rook"
  synonym:
 • develop

18. Преминете в стратегически по-изгодно положение

 • "Разработете рука"
  синоним:
 • развиват

19. Elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme

 • "Develop the melody and change the key"
  synonym:
 • develop

19. Сложни от разгръщането на музикална идея и от разработването на ритмичните и хармонични промени в темата

 • "Разработете мелодията и сменете ключа"
  синоним:
 • развиват

20. Happen

 • "Report the news as it develops"
 • "These political movements recrudesce from time to time"
  synonym:
 • break
 • ,
 • recrudesce
 • ,
 • develop

20. Случва се

 • "„отчетете новините, докато се развива“"
 • "„тези политически движения се възпроизвеждат от време на време“"
  синоним:
 • почивка
 • ,
 • recrudesce
 • ,
 • развиват

21. Expand in the form of a series

 • "Develop the function in the following form"
  synonym:
 • develop

21. Разширяване под формата на серия

 • "„разработете функцията в следната форма“"
  синоним:
 • развиват