Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "design" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "дизайн" на български език

EnglishBulgarian

Design

[Дизайн]
/dɪzaɪn/

noun

1. The act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan)

 • "He contributed to the design of a new instrument"
  synonym:
 • design
 • ,
 • designing

1. Актът за изработване на формата на нещо ( като чрез направата на скица или контур или план )

 • "Той допринесе за проектирането на нов инструмент"
  синоним:
 • дизайн
 • ,
 • проектиране

2. An arrangement scheme

 • "The awkward design of the keyboard made operation difficult"
 • "It was an excellent design for living"
 • "A plan for seating guests"
  synonym:
 • design
 • ,
 • plan

2. Схема за подреждане

 • "Неудобният дизайн на клавиатурата затрудни работата"
 • "Беше отличен дизайн за живот"
 • "План за сядане на гости"
  синоним:
 • дизайн
 • ,
 • план

3. Something intended as a guide for making something else

 • "A blueprint for a house"
 • "A pattern for a skirt"
  synonym:
 • blueprint
 • ,
 • design
 • ,
 • pattern

3. Нещо, предназначено като ръководство за правене на нещо друго

 • "План за къща"
 • "Модел за пола"
  синоним:
 • план
 • ,
 • дизайн
 • ,
 • модел

4. A decorative or artistic work

 • "The coach had a design on the doors"
  synonym:
 • design
 • ,
 • pattern
 • ,
 • figure

4. Декоративно или художествено произведение

 • "Треньорът имаше дизайн на вратите"
  синоним:
 • дизайн
 • ,
 • модел
 • ,
 • фигура

5. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

5. Очакван резултат, който е предназначен или който ръководи планираните ви действия

 • "„намерението му беше да предостави нов превод“"
 • "Добрите намерения не са достатъчни"
 • "„той е създаден със съзнателната цел да отговори на непосредствените нужди“"
 • "Той не направи тайна на своите дизайни"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • намерение
 • ,
 • дизайн

6. A preliminary sketch indicating the plan for something

 • "The design of a building"
  synonym:
 • design

6. Предварителна скица, показваща плана за нещо

 • "Проекта на сграда"
  синоним:
 • дизайн

7. The creation of something in the mind

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation
 • ,
 • excogitation
 • ,
 • conception
 • ,
 • design

7. Създаването на нещо в ума

  синоним:
 • изобретение
 • ,
 • иновация
 • ,
 • възбуждане
 • ,
 • зачеване
 • ,
 • дизайн

verb

1. Make or work out a plan for

 • Devise
 • "They contrived to murder their boss"
 • "Design a new sales strategy"
 • "Plan an attack"
  synonym:
 • plan
 • ,
 • project
 • ,
 • contrive
 • ,
 • design

1. Направете или изработете план за

 • Измислица
 • "„те се стремяха да убият шефа си“"
 • "„проектирайте нова стратегия за продажби“"
 • "Планирайте атака"
  синоним:
 • план
 • ,
 • проект
 • ,
 • contriv
 • ,
 • дизайн

2. Plan something for a specific role or purpose or effect

 • "This room is not designed for work"
  synonym:
 • design

2. Планирайте нещо за конкретна роля или цел или ефект

 • "„тази стая не е предназначена за работа“"
  синоним:
 • дизайн

3. Create the design for

 • Create or execute in an artistic or highly skilled manner
 • "Chanel designed the famous suit"
  synonym:
 • design

3. Създайте дизайна за

 • Създават или изпълняват по артистичен или висококвалифициран начин
 • "„шанел проектира известния костюм“"
  синоним:
 • дизайн

4. Make a design of

 • Plan out in systematic, often graphic form
 • "Design a better mousetrap"
 • "Plan the new wing of the museum"
  synonym:
 • design
 • ,
 • plan

4. Направи дизайн на

 • Планирайте в систематична, често графична форма
 • "Дизайн на по-добра мишка"
 • "Планирайте новото крило на музея"
  синоним:
 • дизайн
 • ,
 • план

5. Create designs

 • "Dupont designs for the house of chanel"
  synonym:
 • design

5. Създайте дизайни

 • "„дизайн на дюпон за къщата на шанел“"
  синоним:
 • дизайн

6. Conceive or fashion in the mind

 • Invent
 • "She designed a good excuse for not attending classes that day"
  synonym:
 • design

6. Зачеване или мода в ума

 • Измислям
 • "„тя създаде добро извинение за това, че не посещава уроци през този ден“"
  синоним:
 • дизайн

7. Intend or have as a purpose

 • "She designed to go far in the world of business"
  synonym:
 • design

7. Възнамеряват или имат за цел

 • "„тя е проектирала да отиде далеч в света на бизнеса“"
  синоним:
 • дизайн

Examples of using

This design doesn't suit my taste.
Този модел не ми е по вкуса.