Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depart" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "заминаване" на български език

EnglishBulgarian

Depart

[Заминавам]
/dɪpɑrt/

verb

1. Move away from a place into another direction

 • "Go away before i start to cry"
 • "The train departs at noon"
  synonym:
 • go
 • ,
 • go away
 • ,
 • depart

1. Отдалечете се от място в друга посока

 • "„махай се, преди да започна да плача“"
 • "„влакът тръгва по обяд“"
  синоним:
 • отивам
 • ,
 • си отивай
 • ,
 • заминавам

2. Be at variance with

 • Be out of line with
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • vary
 • ,
 • diverge
 • ,
 • depart

2. Бъдете в разрез с

 • Бъдете извън линия с
  синоним:
 • отклонявам
 • ,
 • варира
 • ,
 • разминаване
 • ,
 • заминавам

3. Leave

 • "The family took off for florida"
  synonym:
 • depart
 • ,
 • part
 • ,
 • start
 • ,
 • start out
 • ,
 • set forth
 • ,
 • set off
 • ,
 • set out
 • ,
 • take off

3. Отпуск

 • "„семейството излетя за флорида“"
  синоним:
 • заминавам
 • ,
 • част
 • ,
 • старт
 • ,
 • започнете
 • ,
 • изложени
 • ,
 • пристъпвам
 • ,
 • излитане

4. Go away or leave

  synonym:
 • depart
 • ,
 • take leave
 • ,
 • quit

4. Отидете си или си тръгнете

  синоним:
 • заминавам
 • ,
 • вземете отпуск
 • ,
 • откажа се

5. Remove oneself from an association with or participation in

 • "She wants to leave"
 • "The teenager left home"
 • "She left her position with the red cross"
 • "He left the senate after two terms"
 • "After 20 years with the same company, she pulled up stakes"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • depart
 • ,
 • pull up stakes

5. Премахнете се от асоциация или участие в

 • "Тя иска да си тръгне"
 • "„тийнейджърът напусна дома“"
 • "„тя напусна позицията си с червения кръст“"
 • "„той напусна сената след два мандата“"
 • "След 20 години със същата компания тя изтегли залози"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • заминавам
 • ,
 • издърпайте колове

6. Wander from a direct or straight course

  synonym:
 • sidetrack
 • ,
 • depart
 • ,
 • digress
 • ,
 • straggle

6. Скитайте от директен или прав курс

  синоним:
 • Sidetrack
 • ,
 • заминавам
 • ,
 • digress
 • ,
 • прическа