Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demoralize" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "деморализирам" на български език

EnglishBulgarian

Demoralize

[Деморализирам]
/dɪmɔrəlaɪz/

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Покварен морално или чрез невъздържаност или чувственост

 • "Дебаух младите хора с вино и жени"
 • "Сократ беше обвинен в развращаване на млади мъже"
 • "— училищните съветници подкопават ли малките деца?"
 • "Покварете морала"
  синоним:
 • корумпиран
 • ,
 • перверзник
 • ,
 • подкопавам
 • ,
 • деморализирам
 • ,
 • разврат
 • ,
 • унижавам
 • ,
 • профан
 • ,
 • опорочавам
 • ,
 • развращавам
 • ,
 • погрешно насочване

2. Lower someone's spirits

 • Make downhearted
 • "These news depressed her"
 • "The bad state of her child's health demoralizes her"
  synonym:
 • depress
 • ,
 • deject
 • ,
 • cast down
 • ,
 • get down
 • ,
 • dismay
 • ,
 • dispirit
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise

2. Понижи нечий дух

 • Направете безсърдечен
 • "Тези новини я депресираха"
 • "Лошото състояние на здравето на детето й я деморализира"
  синоним:
 • депресирам
 • ,
 • унил
 • ,
 • свален
 • ,
 • слизай долу
 • ,
 • ужас
 • ,
 • дух
 • ,
 • деморализирам

3. Confuse or put into disorder

 • "The boss's behavior demoralized everyone in the office"
  synonym:
 • demoralize

3. Объркват или поставят в безпорядък

 • "Поведението на шефа деморализира всички в офиса"
  синоним:
 • деморализирам