Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Demonstration на български език

EnglishBulgarian

Demonstration

/dɛmənstreʃən/

noun

1. A show or display

 • The act of presenting something to sight or view
 • "The presentation of new data"
 • "He gave the customer a demonstration"
  synonym:
 • presentation
 • ,
 • presentment
 • ,
 • demonstration

1. Шоу или дисплей

 • Актът на представяне на нещо за зрение или оглед
 • "Представянето на нови данни"
 • "Той даде демонстрация на клиента"
  синоним:
 • презентация
 • ,
 • представяне
 • ,
 • демонстрация

2. A show of military force or preparedness

 • "He confused the enemy with feints and demonstrations"
  synonym:
 • demonstration

2. Показване на военна сила или готовност

 • "Той обърка врага с финти и демонстрации"
  синоним:
 • демонстрация

3. A public display of group feelings (usually of a political nature)

 • "There were violent demonstrations against the war"
  synonym:
 • demonstration
 • ,
 • manifestation

3. Публично показване на групови чувства ( обикновено от политически характер )

 • "Имаше жестоки демонстрации срещу войната"
  синоним:
 • демонстрация
 • ,
 • проявление

4. Proof by a process of argument or a series of proposition proving an asserted conclusion

  synonym:
 • demonstration
 • ,
 • monstrance

4. Доказателство чрез процес на спор или поредица от предложения, доказващи отстояван извод

  синоним:
 • демонстрация
 • ,
 • monstrance

5. A visual presentation showing how something works

 • "The lecture was accompanied by dramatic demonstrations"
 • "The lecturer shot off a pistol as a demonstration of the startle response"
  synonym:
 • demonstration
 • ,
 • demo

5. Визуална презентация, показваща как работи нещо

 • "Лекцията беше придружена от драматични демонстрации"
 • "Лекторът изстреля пистолет като демонстрация на стряскащия отговор"
  синоним:
 • демонстрация
 • ,
 • демонстрация