Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "definitive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "окончателен" на български език

EnglishBulgarian

Definitive

[Окончателно]
/dɪfɪnɪtɪv/

adjective

1. Clearly defined or formulated

 • "The plain and unequivocal language of the laws"- r.b.taney
  synonym:
 • definitive
 • ,
 • unequivocal

1. Ясно определени или формулирани

 • "Простият и недвусмислен език на законите" - р.б.тейни
  синоним:
 • окончателно
 • ,
 • недвусмислен

2. Of recognized authority or excellence

 • "The definitive work on greece"
 • "Classical methods of navigation"
  synonym:
 • authoritative
 • ,
 • classical
 • ,
 • classic
 • ,
 • definitive

2. С признат авторитет или високи постижения

 • "Окончателната работа за гърция"
 • "Класически методи за навигация"
  синоним:
 • авторитетен
 • ,
 • класически
 • ,
 • окончателно

3. Supplying or being a final or conclusive settlement

 • "A definitive verdict"
 • "A determinate answer to the problem"
  synonym:
 • definitive
 • ,
 • determinate

3. Доставка или окончателно или окончателно споразумение

 • "Окончателна присъда"
 • "Определен отговор на проблема"
  синоним:
 • окончателно
 • ,
 • определям