Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deficit" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дефицит" на български език

EnglishBulgarian

Deficit

[Дефицит]
/dɛfəsət/

noun

1. The property of being an amount by which something is less than expected or required

 • "New blood vessels bud out from the already dilated vascular bed to make up the nutritional deficit"
  synonym:
 • deficit
 • ,
 • shortage
 • ,
 • shortfall

1. Свойството да бъде сума, с която нещо е по-малко от очакваното или изискваното

 • "Нови кръвоносни съдове се измъкват от вече разширеното съдово легло, за да компенсират хранителния дефицит"
  синоним:
 • дефицит
 • ,
 • недостиг

2. A deficiency or failure in neurological or mental functioning

 • "The people concerned have a deficit in verbal memory"
 • "They have serious linguistic deficits"
  synonym:
 • deficit

2. Дефицит или неуспех в неврологичното или умственото функциониране

 • "Засегнатите хора имат дефицит в словесната памет"
 • "Те имат сериозен езиков дефицит"
  синоним:
 • дефицит

3. (sports) the score by which a team or individual is losing

  synonym:
 • deficit

3. ( спорт ) резултатът, с който отбор или индивид губи

  синоним:
 • дефицит

4. An excess of liabilities over assets (usually over a certain period)

 • "Last year there was a serious budgetary deficit"
  synonym:
 • deficit

4. Излишък от задължения над активи ( обикновено за определен период )

 • "Миналата година имаше сериозен бюджетен дефицит"
  синоним:
 • дефицит