Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defect" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дефект" на български език

EnglishBulgarian

Defect

[Дефект]
/difɛkt/

noun

1. An imperfection in a bodily system

 • "Visual defects"
 • "This device permits detection of defects in the lungs"
  synonym:
 • defect

1. Несъвършенство в телесната система

 • "Визуални дефекти"
 • "Това устройство позволява откриване на дефекти в белите дробове"
  синоним:
 • дефект

2. A failing or deficiency

 • "That interpretation is an unfortunate defect of our lack of information"
  synonym:
 • defect
 • ,
 • shortcoming

2. Повреда или недостатък

 • "Това тълкуване е злощастен недостатък на нашата липса на информация"
  синоним:
 • дефект
 • ,
 • недостатък

3. An imperfection in an object or machine

 • "A flaw caused the crystal to shatter"
 • "If there are any defects you should send it back to the manufacturer"
  synonym:
 • defect
 • ,
 • fault
 • ,
 • flaw

3. Несъвършенство в обект или машина

 • "Недостатък накара кристала да се разбие"
 • "Ако има някакви дефекти, трябва да го изпратите обратно на производителя"
  синоним:
 • дефект
 • ,
 • грешка
 • ,
 • недостатък

4. A mark or flaw that spoils the appearance of something (especially on a person's body)

 • "A facial blemish"
  synonym:
 • blemish
 • ,
 • defect
 • ,
 • mar

4. Белег или недостатък, който разваля външния вид на нещо (особено върху тялото на човек)

 • "Недостатък по лицето"
  синоним:
 • недостатък
 • ,
 • дефект
 • ,
 • мар

verb

1. Desert (a cause, a country or an army), often in order to join the opposing cause, country, or army

 • "If soldiers deserted hitler's army, they were shot"
  synonym:
 • defect
 • ,
 • desert

1. Пустиня (кауза, държава или армия), често с цел присъединяване към противниковата кауза, държава или армия

 • "Ако войници са дезертирали от армията на хитлер, те са били застреляни"
  синоним:
 • дефект
 • ,
 • пустиня