Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Decrease на български език

EnglishBulgarian

Decrease

/dɪkris/

noun

1. A change downward

 • "There was a decrease in his temperature as the fever subsided"
 • "There was a sharp drop-off in sales"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • lessening
 • ,
 • drop-off

1. Промяна надолу

 • "Имаше понижение на температурата му, когато треската отшумя"
 • "„имаше рязък спад в продажбите“"
  синоним:
 • намаление
 • ,
 • намаляване
 • ,
 • отпадане

2. A process of becoming smaller or shorter

  synonym:
 • decrease
 • ,
 • decrement

2. Процес на ставане на по-малък или по-кратък

  синоним:
 • намаление
 • ,
 • упадък

3. The amount by which something decreases

  synonym:
 • decrease
 • ,
 • decrement

3. Сумата, с която нещо намалява

  синоним:
 • намаление
 • ,
 • упадък

4. The act of decreasing or reducing something

  synonym:
 • decrease
 • ,
 • diminution
 • ,
 • reduction
 • ,
 • step-down

4. Актът на намаляване или намаляване на нещо

  синоним:
 • намаление
 • ,
 • намаляване
 • ,
 • намаляване
 • ,
 • стъпка надолу

verb

1. Decrease in size, extent, or range

 • "The amount of homework decreased towards the end of the semester"
 • "The cabin pressure fell dramatically"
 • "Her weight fell to under a hundred pounds"
 • "His voice fell to a whisper"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • diminish
 • ,
 • lessen
 • ,
 • fall

1. Намаляване на размера, степента или обхвата

 • "„количеството домашни работи намаля към края на семестъра“"
 • "„налягането в кабината падна драстично“"
 • "Теглото й падна до под сто килограма"
 • "Гласът му падна на шепот"
  синоним:
 • намаление
 • ,
 • намалява
 • ,
 • по-малко
 • ,
 • падане

2. Make smaller

 • "He decreased his staff"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • lessen
 • ,
 • minify

2. Правят по-малки

 • "„той намали персонала си“"
  синоним:
 • намаление
 • ,
 • по-малко
 • ,
 • Minify