Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dead на български език

EnglishBulgarian

Dead

/dɛd/

noun

1. People who are no longer living

 • "They buried the dead"
  synonym:
 • dead

1. Хора, които вече не живеят

 • "Заровиха мъртвите"
синоним:
 • мъртъв

2. A time when coldness (or some other quality associated with death) is intense

 • "The dead of winter"
  synonym:
 • dead

2. Време, когато студенината ( или някакво друго качество, свързано със смъртта ), е интензивно

 • "Мъртвите на зимата"
синоним:
 • мъртъв

adjective

1. No longer having or seeming to have or expecting to have life

 • "The nerve is dead"
 • "A dead pallor"
 • "He was marked as a dead man by the assassin"
  synonym:
 • dead

1. Вече няма или изглежда, че има или очаква да има живот

 • "Нервът е мъртъв"
 • "Мъртва бледност"
 • "Той беше белязан като мъртвец от убиеца"
синоним:
 • мъртъв

2. Not showing characteristics of life especially the capacity to sustain life

 • No longer exerting force or having energy or heat
 • "Mars is a dead planet"
 • "Dead soil"
 • "Dead coals"
 • "The fire is dead"
  synonym:
 • dead

2. Не показва характеристики на живота, особено способността за поддържане на живота

 • Вече не упражнява сила или има енергия или топлина
 • "Марс е мъртва планета"
 • "Мъртва почва"
 • "Мъртви въглища"
 • "Огънят е мъртъв"
синоним:
 • мъртъв

3. Very tired

 • "Was all in at the end of the day"
 • "So beat i could flop down and go to sleep anywhere"
 • "Bushed after all that exercise"
 • "I'm dead after that long trip"
  synonym:
 • all in(p)
 • ,
 • beat(p)
 • ,
 • bushed(p)
 • ,
 • dead(p)

3. Много уморен

 • "Всички бяха в края на деня"
 • "Така че бия, че мога да се спусна и да спя навсякъде"
 • "Разпадна след всичко това упражнение"
 • "Аз съм мъртъв след това дълго пътуване"
синоним:
 • всички в ( p ),
 • бит ( p ),
 • сгушен ( p ),
 • мъртъв ( p )

4. Unerringly accurate

 • "A dead shot"
 • "Took dead aim"
  synonym:
 • dead

4. Безпогрешно точен

 • "Мъртъв изстрел"
 • "Взе мъртва цел"
синоним:
 • мъртъв

5. Physically inactive

 • "Crater lake is in the crater of a dead volcano of the cascade range"
  synonym:
 • dead

5. Физически неактивен

 • "„кратерното езеро е в кратера на мъртъв вулкан от каскадния диапазон“"
синоним:
 • мъртъв

6. (followed by `to') not showing human feeling or sensitivity

 • Unresponsive
 • "Passersby were dead to our plea for help"
 • "Numb to the cries for mercy"
  synonym:
 • dead(p)
 • ,
 • numb(p)

6. ( последвано от `to' ) не показва човешко чувство или чувствителност

 • Неотговарящ
 • "„пасистите бяха мъртви за молбата ни за помощ“"
 • "Numb към виковете за милост"
синоним:
 • мъртъв ( p ),
 • numb ( p )

7. Devoid of physical sensation

 • Numb
 • "His gums were dead from the novocain"
 • "She felt no discomfort as the dentist drilled her deadened tooth"
 • "A public desensitized by continuous television coverage of atrocities"
  synonym:
 • dead
 • ,
 • deadened

7. Лишен от физическо усещане

 • Изтръпване
 • "Неговите венци бяха мъртви от novocain"
 • "Тя не изпитваше дискомфорт, докато зъболекарят проби затихналия си зъб"
 • "Обществена десенсибилизирана от непрекъснато телевизионно отразяване на зверствата"
синоним:
 • мъртъв,
 • умрял

8. Lacking acoustic resonance

 • "Dead sounds characteristic of some compact discs"
 • "The dead wall surfaces of a recording studio"
  synonym:
 • dead

8. Липсва акустичен резонанс

 • "Мъртви звуци, характерни за някои компактдискове"
 • "Повърхностите на мъртвата стена на звукозаписно студио"
синоним:
 • мъртъв

9. Not yielding a return

 • "Dead capital"
 • "Idle funds"
  synonym:
 • dead
 • ,
 • idle

9. Не отстъпва връщане

 • "Мъртъв капитал"
 • "Празни средства"
синоним:
 • мъртъв,
 • празен ход

10. Not circulating or flowing

 • "Dead air"
 • "Dead water"
 • "Stagnant water"
  synonym:
 • dead(a)
 • ,
 • stagnant

10. Не циркулира или тече

 • "Мъртъв въздух"
 • "Мъртва вода"
 • "Застояла вода"
синоним:
 • мъртъв ( a ),
 • застоял

11. Not surviving in active use

 • "Latin is a dead language"
  synonym:
 • dead

11. Не оцелява при активна употреба

 • "„латинският е мъртъв език“"
синоним:
 • мъртъв

12. Lacking resilience or bounce

 • "A dead tennis ball"
  synonym:
 • dead

12. Липсва устойчивост или отскачане

 • "Мъртва тенис топка"
синоним:
 • мъртъв

13. Out of use or operation because of a fault or breakdown

 • "A dead telephone line"
 • "The motor is dead"
  synonym:
 • dead

13. Извън употреба или експлоатация поради повреда или повреда

 • "Мъртва телефонна линия"
 • "Моторът е мъртъв"
синоним:
 • мъртъв

14. No longer having force or relevance

 • "A dead issue"
  synonym:
 • dead

14. Вече няма сила или значение

 • "Мъртва тема"
синоним:
 • мъртъв

15. Complete

 • "Came to a dead stop"
 • "Utter seriousness"
  synonym:
 • dead(a)
 • ,
 • utter

15. Пълен

 • "Дойде на мъртва спирка"
 • "Пълна сериозност"
синоним:
 • мъртъв ( a ),
 • изричам

16. Drained of electric charge

 • Discharged
 • "A dead battery"
 • "Left the lights on and came back to find the battery drained"
  synonym:
 • dead
 • ,
 • drained

16. Източен от електрически заряд

 • Изхвърлен
 • "Мъртва батерия"
 • "Остави светлините и се върна, за да намери източената батерия"
синоним:
 • мъртъв,
 • източен

17. Devoid of activity

 • "This is a dead town
 • Nothing ever happens here"
  synonym:
 • dead

17. Лишен от активност

 • "Това е мъртъв град
 • Нищо никога не се случва тук"
синоним:
 • мъртъв

adverb

1. Quickly and without warning

 • "He stopped suddenly"
  synonym:
 • abruptly
 • ,
 • suddenly
 • ,
 • short
 • ,
 • dead

1. Бързо и без предупреждение

 • "Той спря внезапно"
синоним:
 • рязко,
 • внезапно,
 • къс,
 • мъртъв

2. Completely and without qualification

 • Used informally as intensifiers
 • "An absolutely magnificent painting"
 • "A perfectly idiotic idea"
 • "You're perfectly right"
 • "Utterly miserable"
 • "You can be dead sure of my innocence"
 • "Was dead tired"
 • "Dead right"
  synonym:
 • absolutely
 • ,
 • perfectly
 • ,
 • utterly
 • ,
 • dead

2. Напълно и без квалификация

 • Използва се неофициално като усилватели
 • "Абсолютно великолепна картина"
 • "Перфектно идиотска идея"
 • "Ти си напълно прав"
 • "Напълно нещастен"
 • "Можеш да си мъртъв сигурен в моята невинност"
 • "Беше мъртъв уморен"
 • "Мъртво право"
синоним:
 • абсолютно,
 • перфектно,
 • напълно,
 • мъртъв

Examples of using

Are they dead?
Мъртви ли са?
I can't believe Tom is dead.
Не мога да повярвам, че Том е мъртъв.
Tom says that he is able to communicate with the dead.
Том казва, че може да се свързва с мъртвите.