Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dawn" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "заря" на български език

EnglishBulgarian

Dawn

[Зора]
/dɔn/

noun

1. The first light of day

 • "We got up before dawn"
 • "They talked until morning"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • dawning
 • ,
 • morning
 • ,
 • aurora
 • ,
 • first light
 • ,
 • daybreak
 • ,
 • break of day
 • ,
 • break of the day
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunrise
 • ,
 • sunup
 • ,
 • cockcrow

1. Първата светлина на деня

 • "Станахме преди зори"
 • "Те разговаряха до сутринта"
  синоним:
 • зори
 • ,
 • сутрин
 • ,
 • Аврора
 • ,
 • първа светлина
 • ,
 • изгрев
 • ,
 • почивка на деня
 • ,
 • dayspring
 • ,
 • sunup
 • ,
 • петел

2. The earliest period

 • "The dawn of civilization"
 • "The morning of the world"
  synonym:
 • dawn
 • ,
 • morning

2. Най-ранният период

 • "Зората на цивилизацията"
 • "Сутринта на света"
  синоним:
 • зори
 • ,
 • сутрин

3. An opening time period

 • "It was the dawn of the roman empire"
  synonym:
 • dawn

3. Период на отваряне

 • "Беше зората на римската империя"
  синоним:
 • зори

verb

1. Become clear or enter one's consciousness or emotions

 • "It dawned on him that she had betrayed him"
 • "She was penetrated with sorrow"
  synonym:
 • click
 • ,
 • get through
 • ,
 • dawn
 • ,
 • come home
 • ,
 • get across
 • ,
 • sink in
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • fall into place

1. Станете ясни или въведете нечие съзнание или емоции

 • "Смръзна му, че тя го е предала"
 • "Тя беше проникната със скръб"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • преминете
 • ,
 • зори
 • ,
 • Ела вкъщи
 • ,
 • пресече
 • ,
 • потънете в
 • ,
 • прониква
 • ,
 • попадна на мястото си

2. Appear or develop

 • "The age of computers had dawned"
  synonym:
 • dawn

2. Появява се или се развива

 • "„епохата на компютрите беше настъпила“"
  синоним:
 • зори

3. Become light

 • "It started to dawn, and we had to get up"
  synonym:
 • dawn

3. Станете светлина

 • "Започна да зори и трябваше да станем"
  синоним:
 • зори