Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dash" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "тире" на български език

EnglishBulgarian

Dash

[Тире]
/dæʃ/

noun

1. Distinctive and stylish elegance

 • "He wooed her with the confident dash of a cavalry officer"
  synonym:
 • dash
 • ,
 • elan
 • ,
 • flair
 • ,
 • panache
 • ,
 • style

1. Отличителна и стилна елегантност

 • "Той я ухажваше с уверения удар на кавалерийски офицер"
  синоним:
 • тире
 • ,
 • елан
 • ,
 • усет
 • ,
 • панаш
 • ,
 • стил

2. A quick run

  synonym:
 • dash
 • ,
 • sprint

2. Бързо бягане

  синоним:
 • тире
 • ,
 • спринт

3. A footrace run at top speed

 • "He is preparing for the 100-yard dash"
  synonym:
 • dash

3. Пешеходно състезание с максимална скорост

 • "Той се готви за бягането на 100 ярда"
  синоним:
 • тире

4. A punctuation mark (-) used between parts of a compound word or between the syllables of a word when the word is divided at the end of a line of text

  synonym:
 • hyphen
 • ,
 • dash

4. Препинателен знак (-), използван между части от съставна дума или между сричките на дума, когато думата е разделена в края на ред текст

  синоним:
 • тире

5. The longer of the two telegraphic signals used in morse code

  synonym:
 • dash
 • ,
 • dah

5. По-дългият от двата телеграфни сигнала, използвани в морзовата азбука

  синоним:
 • тире
 • ,
 • да

6. The act of moving with great haste

 • "He made a dash for the door"
  synonym:
 • dash
 • ,
 • bolt

6. Актът на движение с голяма бързина

 • "Той направи удар за вратата"
  синоним:
 • тире
 • ,
 • болт

verb

1. Run or move very quickly or hastily

 • "She dashed into the yard"
  synonym:
 • dart
 • ,
 • dash
 • ,
 • scoot
 • ,
 • scud
 • ,
 • flash
 • ,
 • shoot

1. Бягайте или се движете много бързо или прибързано

 • "Тя се втурна в двора"
  синоним:
 • дартс
 • ,
 • тире
 • ,
 • скут
 • ,
 • скъд
 • ,
 • светкавица
 • ,
 • стреляй

2. Break into pieces, as by striking or knocking over

 • "Smash a plate"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • dash

2. Разбийте на парчета, като чрез удар или събаряне

 • "Разбийте чиния"
  синоним:
 • разбиване
 • ,
 • тире

3. Hurl or thrust violently

 • "He dashed the plate against the wall"
 • "Waves were dashing against the rock"
  synonym:
 • crash
 • ,
 • dash

3. Хвърлете или блъскайте силно

 • "Той блъсна чинията в стената"
 • "Вълните се блъскаха в скалата"
  синоним:
 • катастрофа
 • ,
 • тире

4. Destroy or break

 • "Dashed ambitions and hopes"
  synonym:
 • dash

4. Унищожи или счупи

 • "Пухкави амбиции и надежди"
  синоним:
 • тире

5. Cause to lose courage

 • "Dashed by the refusal"
  synonym:
 • daunt
 • ,
 • dash
 • ,
 • scare off
 • ,
 • pall
 • ,
 • frighten off
 • ,
 • scare away
 • ,
 • frighten away
 • ,
 • scare

5. Причина да загубиш смелост

 • "Прекъснато от отказа"
  синоним:
 • страхлив
 • ,
 • тире
 • ,
 • изплаши се
 • ,
 • пал
 • ,
 • плаши

6. Add an enlivening or altering element to

 • "Blue paint dashed with white"
  synonym:
 • dash

6. Добавете оживяващ или променящ елемент към

 • "Синя боя, преляла с бяло"
  синоним:
 • тире