Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "creed" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "вероизповедание" на български език

EnglishBulgarian

Creed

[Символ на вярата]
/krid/

noun

1. Any system of principles or beliefs

  synonym:
 • creed
 • ,
 • credo

1. Всяка система от принципи или вярвания

  синоним:
 • вероизповедание
 • ,
 • кредо

2. The written body of teachings of a religious group that are generally accepted by that group

  synonym:
 • religious doctrine
 • ,
 • church doctrine
 • ,
 • gospel
 • ,
 • creed

2. Писменото тяло от учения на религиозна група, които са общоприети от тази група

  синоним:
 • религиозна доктрина
 • ,
 • църковна доктрина
 • ,
 • евангелие
 • ,
 • вероизповедание