Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "credence" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "кредитност" на български език

EnglishBulgarian

Credence

[Вяра]
/kridəns/

noun

1. The mental attitude that something is believable and should be accepted as true

 • "He gave credence to the gossip"
 • "Acceptance of newtonian mechanics was unquestioned for 200 years"
  synonym:
 • credence
 • ,
 • acceptance

1. Умственото отношение, че нещо е вярно и трябва да се приеме като вярно

 • "Той даде доверие на клюките"
 • "Приемането на нютонова механика беше безспорно в продължение на 200 години"
  синоним:
 • достоверност
 • ,
 • приемане

2. A kind of sideboard or buffet

  synonym:
 • credenza
 • ,
 • credence

2. Вид гардероб или бюфет

  синоним:
 • Credenza
 • ,
 • достоверност