Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cracker" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "кракер" на български език

EnglishBulgarian

Cracker

[Крекер]
/krækər/

noun

1. A thin crisp wafer made of flour and water with or without leavening and shortening

 • Unsweetened or semisweet
  synonym:
 • cracker

1. Тънка хрупкава вафла от брашно и вода със или без втасване и скъсяване

 • Неподсладен или полусладък
  синоним:
 • крекер

2. A poor white person in the southern united states

  synonym:
 • redneck
 • ,
 • cracker

2. Беден бял човек в южната част на съединените щати

  синоним:
 • червеношийка
 • ,
 • крекер

3. A programmer who cracks (gains unauthorized access to) computers, typically to do malicious things

 • "Crackers are often mistakenly called hackers"
  synonym:
 • cracker

3. Програмист, който разбива (получава неоторизиран достъп до) компютри, обикновено за да прави злонамерени неща

 • "Кракерите често погрешно се наричат хакери"
  синоним:
 • крекер

4. Firework consisting of a small explosive charge and fuse in a heavy paper casing

  synonym:
 • firecracker
 • ,
 • cracker
 • ,
 • banger

4. Фойерверки, състоящи се от малък експлозивен заряд и предпазител в тежка хартиена обвивка

  синоним:
 • петарда
 • ,
 • крекер
 • ,
 • бангър

5. A party favor consisting of a paper roll (usually containing candy or a small favor) that pops when pulled at both ends

  synonym:
 • cracker
 • ,
 • snapper
 • ,
 • cracker bonbon

5. Парти услуга, състояща се от хартиена ролка (обикновено съдържаща бонбони или малка услуга), която изскача, когато се издърпа в двата края

  синоним:
 • крекер
 • ,
 • снапър
 • ,
 • крекер бонбон