Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cost" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "цена" на български език

EnglishBulgarian

Cost

[Разходи]
/kɑst/

noun

1. The total spent for goods or services including money and time and labor

  synonym:
 • cost

1. Общата сума, изразходвана за стоки или услуги, включително пари, време и труд

  синоним:
 • цена

2. The property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold)

 • "The fluctuating monetary value of gold and silver"
 • "He puts a high price on his services"
 • "He couldn't calculate the cost of the collection"
  synonym:
 • monetary value
 • ,
 • price
 • ,
 • cost

2. Свойството да имаш материална стойност (често се посочва от сумата пари, която нещо би донесло, ако бъде продадено)

 • "Колебливата парична стойност на златото и среброто"
 • "Той поставя висока цена на услугите си"
 • "Той не можа да изчисли цената на колекцията"
  синоним:
 • парична стойност
 • ,
 • цена

3. Value measured by what must be given or done or undergone to obtain something

 • "The cost in human life was enormous"
 • "The price of success is hard work"
 • "What price glory?"
  synonym:
 • price
 • ,
 • cost
 • ,
 • toll

3. Стойност, измерена с това, което трябва да бъде дадено или направено или подложено, за да се получи нещо

 • "Цената в човешкия живот беше огромна"
 • "Цената на успеха е труд"
 • "Каква цена слава?"
  синоним:
 • цена
 • ,
 • такса

verb

1. Be priced at

 • "These shoes cost $100"
  synonym:
 • cost
 • ,
 • be

1. Бъдете на цена

 • "Тези обувки струват $100"
  синоним:
 • цена
 • ,
 • бъдете

2. Require to lose, suffer, or sacrifice

 • "This mistake cost him his job"
  synonym:
 • cost

2. Изисквайте да загубите, страдате или жертвате

 • "Тази грешка му костваше работата"
  синоним:
 • цена

Examples of using

At the most, the trip will cost $1,000.
Пътуването ще струва най-много 1000 долара.
The cost in lives was huge.
Цената, измерена в човешки животи, беше огромна.
It'll cost about 10,000 yen.
Ще струва около 10000 йени.