Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Corruption на български език

EnglishBulgarian

Corruption

/kərəpʃən/

noun

1. Lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery)

 • Use of a position of trust for dishonest gain
  synonym:
 • corruptness
 • ,
 • corruption

1. Липса на почтеност или честност ( особено чувствителност към подкуп )

 • Използване на позиция на доверие за нечестна печалба
  синоним:
 • поквара
 • ,
 • корупция

2. In a state of progressive putrefaction

  synonym:
 • putrescence
 • ,
 • putridness
 • ,
 • rottenness
 • ,
 • corruption

2. В състояние на прогресивно гниене

  синоним:
 • гнилост
 • ,
 • гнилост
 • ,
 • гнилост
 • ,
 • корупция

3. Decay of matter (as by rot or oxidation)

  synonym:
 • corruption

3. Гниене на материята ( като чрез гниене или окисляване )

  синоним:
 • корупция

4. Moral perversion

 • Impairment of virtue and moral principles
 • "The luxury and corruption among the upper classes"
 • "Moral degeneracy followed intellectual degeneration"
 • "Its brothels, its opium parlors, its depravity"
 • "Rome had fallen into moral putrefaction"
  synonym:
 • corruption
 • ,
 • degeneracy
 • ,
 • depravation
 • ,
 • depravity
 • ,
 • putrefaction

4. Морална извратеност

 • Нарушаване на добродетелта и моралните принципи
 • "Луксът и корупцията сред висшите класове"
 • "Моралната дегенерация последва интелектуална дегенерация"
 • "Неговите бардаци, нейните опиумни салони, нейната поквара"
 • "„рим изпадна в морално гниене“"
  синоним:
 • корупция
 • ,
 • дегенерация
 • ,
 • поквара
 • ,
 • поквара
 • ,
 • гнилост

5. Destroying someone's (or some group's) honesty or loyalty

 • Undermining moral integrity
 • "Corruption of a minor"
 • "The big city's subversion of rural innocence"
  synonym:
 • corruption
 • ,
 • subversion

5. Унищожаване на нечия ( или честност или лоялност на някаква група

 • Подкопаване на моралната цялост
 • "Корупция на непълнолетно лице"
 • "Подривът на голямата градска невинност"
  синоним:
 • корупция
 • ,
 • подривна

6. Inducement (as of a public official) by improper means (as bribery) to violate duty (as by commiting a felony)

 • "He was held on charges of corruption and racketeering"
  synonym:
 • corruption

6. Стимулиране ( на държавен служител ) с неправилни средства ( като подкуп ) за нарушаване на мито ( като извършване на престъпление )

 • "Той беше задържан по обвинения в корупция и рекет"
  синоним:
 • корупция