Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Corrupt на български език

EnglishBulgarian

Corrupt

/kərəpt/

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Покварен морално или по невнимание или чувственост

 • "Разврат на младите хора с вино и жени"
 • "Сократ беше обвинен в корупция на млади мъже"
 • "Училищните съветници подриват ли малките деца?"
 • "Корумпира морала"
синоним:
 • корумпиран,
 • извратеняк,
 • подривам,
 • деморализира,
 • деморализиране,
 • debauch,
 • дебаза,
 • профана,
 • vitiate,
 • разврат,
 • Misdirect

2. Make illegal payments to in exchange for favors or influence

 • "This judge can be bought"
  synonym:
 • bribe
 • ,
 • corrupt
 • ,
 • buy
 • ,
 • grease one's palms

2. Извършват незаконни плащания в замяна на услуги или влияние

 • "„този съдия може да бъде купен“"
синоним:
 • подкуп,
 • корумпиран,
 • купувам,
 • намажете дланите

3. Place under suspicion or cast doubt upon

 • "Sully someone's reputation"
  synonym:
 • defile
 • ,
 • sully
 • ,
 • corrupt
 • ,
 • taint
 • ,
 • cloud

3. Поставете под подозрение или хвърлете под съмнение

 • "Напълно нечия репутация"
синоним:
 • дефиле,
 • Sully,
 • корумпиран,
 • taint,
 • облак

4. Alter from the original

  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • spoil

4. Промяна от оригинала

синоним:
 • корумпиран,
 • развалям

adjective

1. Lacking in integrity

 • "Humanity they knew to be corrupt...from the day of adam's creation"
 • "A corrupt and incompetent city government"
  synonym:
 • corrupt

1. Липсва цялостност

 • "Човечеството, за което знаеха, че е покварено ... от деня на създаването на адам"
 • "Корумпирано и некомпетентно градско правителство"
синоним:
 • корумпиран

2. Not straight

 • Dishonest or immoral or evasive
  synonym:
 • crooked
 • ,
 • corrupt

2. Не е прав

 • Нечестни или неморални или уклончиви
синоним:
 • криво,
 • корумпиран

3. Containing errors or alterations

 • "A corrupt text"
 • "Spoke a corrupted version of the language"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • corrupted

3. Съдържащи грешки или промени

 • "Покварен текст"
 • "Говори повредена версия на езика"
синоним:
 • корумпиран,
 • покварени

4. Touched by rot or decay

 • "Tainted bacon"
 • "`corrupt' is archaic"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • tainted

4. Докоснат от гниене или гниене

 • "Опетнен бекон"
 • "Корумпиран "е архаичен"
синоним:
 • корумпиран,
 • опетнен