Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "contribute" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "допринася" на български език

EnglishBulgarian

Contribute

[Допринасям]
/kəntrɪbjut/

verb

1. Bestow a quality on

 • "Her presence lends a certain cachet to the company"
 • "The music added a lot to the play"
 • "She brings a special atmosphere to our meetings"
 • "This adds a light note to the program"
  synonym:
 • lend
 • ,
 • impart
 • ,
 • bestow
 • ,
 • contribute
 • ,
 • add
 • ,
 • bring

1. Дайте качество на

 • "„нейното присъствие дава известна кешета на компанията“"
 • "„музиката добави много към пиесата“"
 • "„тя носи специална атмосфера на нашите срещи“"
 • "„това добавя лека бележка към програмата“"
  синоним:
 • заем
 • ,
 • пристъпвам
 • ,
 • дари
 • ,
 • допринасят
 • ,
 • добавям
 • ,
 • донасям

2. Contribute to some cause

 • "I gave at the office"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • give
 • ,
 • chip in
 • ,
 • kick in

2. Допринасят за някаква причина

 • "„дадох в офиса“"
  синоним:
 • допринасят
 • ,
 • давам
 • ,
 • чип в
 • ,
 • ритник

3. Be conducive to

 • "The use of computers in the classroom lead to better writing"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • lead
 • ,
 • conduce

3. Да бъде благоприятен за

 • "„използването на компютри в класната стая води до по-добро писане“"
  синоним:
 • допринасят
 • ,
 • олово
 • ,
 • проводник

4. Provide

 • "The city has to put up half the required amount"
  synonym:
 • put up
 • ,
 • contribute

4. Предоставям

 • "„градът трябва да вложи половината от необходимата сума“"
  синоним:
 • слагам
 • ,
 • допринасят