Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "continuous" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "непрекъснато" на български език

EnglishBulgarian

Continuous

[Непрекъснат]
/kəntɪnjuəs/

adjective

1. Continuing in time or space without interruption

 • "A continuous rearrangement of electrons in the solar atoms results in the emission of light"- james jeans
 • "A continuous bout of illness lasting six months"
 • "Lived in continuous fear"
 • "A continuous row of warehouses"
 • "A continuous line has no gaps or breaks in it"
 • "Moving midweek holidays to the nearest monday or friday allows uninterrupted work weeks"
  synonym:
 • continuous
 • ,
 • uninterrupted

1. Продължаване във времето или пространството без прекъсване

 • "Непрекъснатото пренареждане на електрони в слънчевите атоми води до излъчване на светлина" - джеймс джинс
 • "Непрекъснат пристъп на заболяване с продължителност шест месеца"
 • "Живее в непрекъснат страх"
 • "Непрекъснат ред складове"
 • "Непрекъснатата линия няма пропуски или прекъсвания в нея"
 • "„преместването на средноседмичните празници до най-близкия понеделник или петък позволява непрекъснати работни седмици“"
синоним:
 • непрекъснат,
 • непрекъснат

2. Of a function or curve

 • Extending without break or irregularity
  synonym:
 • continuous

2. На функция или крива

 • Удължаване без прекъсване или нередност
синоним:
 • непрекъснат