Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conserve" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "запазвам" на български език

EnglishBulgarian

Conserve

[Запазете]
/kənsərv/

noun

1. Fruit preserved by cooking with sugar

  synonym:
 • conserve
 • ,
 • preserve
 • ,
 • conserves
 • ,
 • preserves

1. Плодове, консервирани чрез готвене със захар

  синоним:
 • консервирам
 • ,
 • запазете
 • ,
 • запазва

verb

1. Keep constant through physical or chemical reactions or evolutionary change

 • "Energy is conserved in this process"
  synonym:
 • conserve

1. Поддържайте постоянна чрез физически или химични реакции или еволюционна промяна

 • "Енергията се запазва в този процес"
  синоним:
 • консервирам

2. Keep in safety and protect from harm, decay, loss, or destruction

 • "We preserve these archeological findings"
 • "The old lady could not keep up the building"
 • "Children must be taught to conserve our national heritage"
 • "The museum curator conserved the ancient manuscripts"
  synonym:
 • conserve
 • ,
 • preserve
 • ,
 • maintain
 • ,
 • keep up

2. Пазете в безопасност и предпазвайте от нараняване, гниене, загуба или унищожаване

 • "Ние съхраняваме тези археологически находки"
 • "Старата дама не можа да поддържа сградата"
 • "Децата трябва да бъдат научени да опазват националното ни наследство"
 • "Уредникът на музея е запазил древните ръкописи"
  синоним:
 • консервирам
 • ,
 • запазете
 • ,
 • поддържайте
 • ,
 • продължавай

3. Use cautiously and frugally

 • "I try to economize my spare time"
 • "Conserve your energy for the ascent to the summit"
  synonym:
 • conserve
 • ,
 • husband
 • ,
 • economize
 • ,
 • economise

3. Използвайте предпазливо и пестеливо

 • "Опитвам се да икономисвам свободното си време"
 • "Запазете енергията си за изкачването на върха"
  синоним:
 • консервирам
 • ,
 • съпруг
 • ,
 • икономизирам

4. Preserve with sugar

 • "Mom always conserved the strawberries we grew in the backyard"
  synonym:
 • conserve

4. Консервирайте със захар

 • "Мама винаги консервираше ягодите, които отглеждахме в задния двор"
  синоним:
 • консервирам