Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conscious" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "съзнателно" на български език

EnglishBulgarian

Conscious

[Съзнателен]
/kɑnʃəs/

adjective

1. Intentionally conceived

 • "A conscious effort to speak more slowly"
 • "A conscious policy"
  synonym:
 • conscious
 • ,
 • witting

1. Умишлено замислен

 • "Съзнателно усилие да се говори по-бавно"
 • "Съзнателна политика"
  синоним:
 • съзнателен
 • ,
 • остроумие

2. Knowing and perceiving

 • Having awareness of surroundings and sensations and thoughts
 • "Remained conscious during the operation"
 • "Conscious of his faults"
 • "Became conscious that he was being followed"
  synonym:
 • conscious

2. Познаване и възприемане

 • Осъзнаване на обкръжението и усещанията и мислите
 • "Остана съзнателно по време на операцията"
 • "Съзнавайки грешките си"
 • "Стана наясно, че го следват"
  синоним:
 • съзнателен

3. (followed by `of') showing realization or recognition of something

 • "Few voters seem conscious of the issue's importance"
 • "Conscious of having succeeded"
 • "The careful tread of one conscious of his alcoholic load"- thomas hardy
  synonym:
 • conscious(p)

3. ( последвано от `от' ), показващо реализация или разпознаване на нещо

 • "Малко избиратели изглежда осъзнават важността на проблема"
 • "Съзнавайки, че е успял"
 • "Внимателният протектор на човек, осъзнал алкохолния си товар" - томас харди
  синоним:
 • съзнателно ( p )

Examples of using

Happiness is not achieved by the conscious pursuit of happiness; it is generally the by-product of other activities.
Щастието не се постига чрез съзнателно преследване на щастие; обикновено то е страничен резултат от други занимания.
The warrior is conscious of both his strength and his weakness.
Воинът съзнава както силата си, така и своята слабост.