Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conception" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "концепция" на български език

EnglishBulgarian

Conception

[Концепция]
/kənsɛpʃən/

noun

1. An abstract or general idea inferred or derived from specific instances

  synonym:
 • concept
 • ,
 • conception
 • ,
 • construct

1. Абстрактна или обща идея, изведена или получена от конкретни случаи

  синоним:
 • концепция
 • ,
 • зачеване
 • ,
 • конструктивен

2. The act of becoming pregnant

 • Fertilization of an ovum by a spermatozoon
  synonym:
 • conception

2. Актът на забременяване

 • Оплождане на яйцеклетка от сперматозоид
  синоним:
 • зачеване

3. The event that occurred at the beginning of something

 • "From its creation the plan was doomed to failure"
  synonym:
 • creation
 • ,
 • conception

3. Събитието, което се случи в началото на нещо

 • "От създаването си планът беше обречен на провал"
  синоним:
 • създаване
 • ,
 • зачеване

4. The creation of something in the mind

  synonym:
 • invention
 • ,
 • innovation
 • ,
 • excogitation
 • ,
 • conception
 • ,
 • design

4. Създаването на нещо в ума

  синоним:
 • изобретение
 • ,
 • иновация
 • ,
 • възбуждане
 • ,
 • зачеване
 • ,
 • дизайн