Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "comprehensive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "всеобхватен" на български език

EnglishBulgarian

Comprehensive

[Цялостен]
/kɑmprihɛnsɪv/

noun

1. An intensive examination testing a student's proficiency in some special field of knowledge

 • "She took her comps in english literature"
  synonym:
 • comprehensive examination
 • ,
 • comprehensive
 • ,
 • comp

1. Интензивен изпит, тестващ уменията на ученика в някаква специална област на знанието

 • "Тя взе своите комп по английска литература"
  синоним:
 • цялостен преглед
 • ,
 • цялостен
 • ,
 • комп

adjective

1. Including all or everything

 • "Comprehensive coverage"
 • "A comprehensive history of the revolution"
 • "A comprehensive survey"
 • "A comprehensive education"
  synonym:
 • comprehensive

1. Включително всичко или всичко

 • "Всеобхватно покритие"
 • "Изчерпателна история на революцията"
 • "Изчерпателно проучване"
 • "Всеобхватно образование"
  синоним:
 • цялостен

2. Broad in scope

 • "A comprehensive survey of world affairs"
  synonym:
 • comprehensive

2. Широк по обхват

 • "Цялостен преглед на световните дела"
  синоним:
 • цялостен