Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commit" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ангажимент" на български език

EnglishBulgarian

Commit

[Ангажират]
/kəmɪt/

verb

1. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

1. Извършете акт, обикновено с отрицателна конотация

 • "Продължава престъпление"
 • "Дръпнете банков обир"
  синоним:
 • вечен
 • ,
 • ангажира
 • ,
 • дръпвам

2. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

2. Дават изцяло на конкретно лице, дейност или причина

 • "„тя се ангажира с божието дело“"
 • "Дай нечии таланти на добра кауза"
 • "Посвете живота си на църквата"
  синоним:
 • давам
 • ,
 • посвещавам
 • ,
 • ангажира
 • ,
 • преданоотдаден

3. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

3. Причина за допускане

 • На лица в институция
 • "След втория епизод тя трябваше да бъде ангажирана"
 • "Той беше ангажиран в затвора"
  синоним:
 • ангажира
 • ,
 • институционализиране
 • ,
 • изпрати
 • ,
 • такса

4. Confer a trust upon

 • "The messenger was entrusted with the general's secret"
 • "I commit my soul to god"
  synonym:
 • entrust
 • ,
 • intrust
 • ,
 • trust
 • ,
 • confide
 • ,
 • commit

4. Предоставя доверие на

 • "„пратеникът беше поверен на тайната на генерала“"
 • "„аз ангажирам душата си с бога“"
  синоним:
 • поверява
 • ,
 • натрапник
 • ,
 • доверие
 • ,
 • доверете се
 • ,
 • ангажира

5. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

5. Направете инвестиция

 • "„поставете пари в облигации“"
  синоним:
 • инвестирайте
 • ,
 • сложи
 • ,
 • ангажира
 • ,
 • място

6. Engage in or perform

 • "Practice safe sex"
 • "Commit a random act of kindness"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • practice

6. Участвайте или изпълнявайте

 • "Практика безопасен секс"
 • "Ангажирайте случаен акт на доброта"
  синоним:
 • ангажира
 • ,
 • практика

Examples of using

Bill did not commit the crime.
Бил не е извършил престъплението.