Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commercial" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "търговски" на български език

EnglishBulgarian

Commercial

[Търговски]
/kəmərʃəl/

noun

1. A commercially sponsored ad on radio or television

  synonym:
 • commercial
 • ,
 • commercial message

1. Реклама, спонсорирана от търговската мрежа по радио или телевизия

  синоним:
 • търговски
 • ,
 • търговско съобщение

adjective

1. Connected with or engaged in or sponsored by or used in commerce or commercial enterprises

 • "Commercial trucker"
 • "Commercial tv"
 • "Commercial diamonds"
  synonym:
 • commercial

1. Свързани или ангажирани или спонсорирани от или използвани в търговски или търговски предприятия

 • "Търговски камион"
 • "Търговска телевизия"
 • "Търговски диаманти"
  синоним:
 • търговски

2. Of or relating to commercialism

 • "A commercial attache"
 • "Commercial paper"
 • "Commercial law"
  synonym:
 • commercial

2. На или свързани с комерсиализма

 • "Комерсиален аташе"
 • "Търговска хартия"
 • "Търговско право"
  синоним:
 • търговски

3. Of the kind or quality used in commerce

 • Average or inferior
 • "Commercial grade of beef"
 • "Commercial oxalic acid"
  synonym:
 • commercial
 • ,
 • commercial-grade

3. От вида или качеството, използвани в търговията

 • Средно или по-ниско
 • "Търговски клас говеждо месо"
 • "Търговска оксалова киселина"
  синоним:
 • търговски
 • ,
 • търговски клас