Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "collapse" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "срутване" на български език

EnglishBulgarian

Collapse

[Колапс]
/kəlæps/

noun

1. An abrupt failure of function or complete physical exhaustion

 • "The commander's prostration demoralized his men"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • prostration

1. Рязка повреда на функцията или пълно физическо изтощение

 • "Прострацията на командира деморализира хората му"
  синоним:
 • срив
 • ,
 • прострация

2. A natural event caused by something suddenly falling down or caving in

 • "The roof is in danger of collapse"
 • "The collapse of the old star under its own gravity"
  synonym:
 • collapse

2. Естествено събитие, причинено от нещо, което внезапно пада или се вкарва

 • "Покривът е в опасност от срутване"
 • "Сривът на старата звезда под собствената й гравитация"
  синоним:
 • срив

3. The act of throwing yourself down

 • "He landed on the bed with a great flop"
  synonym:
 • flop
 • ,
 • collapse

3. Актът да се хвърлиш

 • "Той кацна на леглото с голям флоп"
  синоним:
 • флоп
 • ,
 • срив

4. A sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures)

  synonym:
 • crash
 • ,
 • collapse

4. Внезапен голям спад на бизнеса или цените на акциите (, особено такъв, който причинява допълнителни провали )

  синоним:
 • катастрофа
 • ,
 • срив

verb

1. Break down, literally or metaphorically

 • "The wall collapsed"
 • "The business collapsed"
 • "The dam broke"
 • "The roof collapsed"
 • "The wall gave in"
 • "The roof finally gave under the weight of the ice"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • fall in
 • ,
 • cave in
 • ,
 • give
 • ,
 • give way
 • ,
 • break
 • ,
 • founder

1. Разбийте, буквално или метафорично

 • "„стената се срути“"
 • "„бизнесът се срина“"
 • "Язовирът се счупи"
 • "Графът се срути"
 • "„стената се предаде“"
 • "Графът най-накрая даде под тежестта на леда"
  синоним:
 • срив
 • ,
 • падане
 • ,
 • пещера в
 • ,
 • давам
 • ,
 • дай път
 • ,
 • почивка
 • ,
 • основател

2. Collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack

  synonym:
 • break down
 • ,
 • collapse

2. Колапс поради умора, заболяване или внезапна атака

  синоним:
 • събори
 • ,
 • срив

3. Fold or close up

 • "Fold up your umbrella"
 • "Collapse the music stand"
  synonym:
 • collapse

3. Сгънете или затворете

 • "Сгънете чадъра си"
 • "Свийте музикалната стойка"
  синоним:
 • срив

4. Fall apart

 • "The building crumbled after the explosion"
 • "Negotiations broke down"
  synonym:
 • crumble
 • ,
 • crumple
 • ,
 • tumble
 • ,
 • break down
 • ,
 • collapse

4. Разпадам се

 • "Сградата се разпадна след експлозията"
 • "„преговорите се разпаднаха“"
  синоним:
 • руша
 • ,
 • тромав
 • ,
 • спънка
 • ,
 • събори
 • ,
 • срив

5. Cause to burst

 • "The ice broke the pipe"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • burst

5. Причина за спукване

 • "Ледът счупи лулата"
  синоним:
 • срив
 • ,
 • спукване

6. Suffer a nervous breakdown

  synonym:
 • crack up
 • ,
 • crack
 • ,
 • crock up
 • ,
 • break up
 • ,
 • collapse

6. Претърпя нервен срив

  синоним:
 • напука
 • ,
 • пукнатина
 • ,
 • изрязан
 • ,
 • раздели се
 • ,
 • срив

7. Lose significance, effectiveness, or value

 • "The school system is collapsing"
 • "The stock market collapsed"
  synonym:
 • collapse

7. Губят значение, ефективност или стойност

 • "„училищната система се срива“"
 • "„пазарът се срина“"
  синоним:
 • срив