Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coach" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "треньор" на български език

EnglishBulgarian

Coach

[Треньор]
/koʊʧ/

noun

1. (sports) someone in charge of training an athlete or a team

  synonym:
 • coach
 • ,
 • manager
 • ,
 • handler

1. ( спорт ) някой, който отговаря за обучението на спортист или отбор

  синоним:
 • треньор
 • ,
 • мениджър
 • ,
 • манипулатор

2. A person who gives private instruction (as in singing, acting, etc.)

  synonym:
 • coach
 • ,
 • private instructor
 • ,
 • tutor

2. Лице, което дава частна инструкция ( като пеене, актьорско майсторство и т.н. )

  синоним:
 • треньор
 • ,
 • частен инструктор
 • ,
 • преподавател

3. A railcar where passengers ride

  synonym:
 • passenger car
 • ,
 • coach
 • ,
 • carriage

3. Железопътен автомобил, където пътниците се возят

  синоним:
 • лек автомобил
 • ,
 • треньор
 • ,
 • превоз

4. A carriage pulled by four horses with one driver

  synonym:
 • coach
 • ,
 • four-in-hand
 • ,
 • coach-and-four

4. Карета, изтеглена от четири коня с един шофьор

  синоним:
 • треньор
 • ,
 • четири в ръка
 • ,
 • треньор и четирима

5. A vehicle carrying many passengers

 • Used for public transport
 • "He always rode the bus to work"
  synonym:
 • bus
 • ,
 • autobus
 • ,
 • coach
 • ,
 • charabanc
 • ,
 • double-decker
 • ,
 • jitney
 • ,
 • motorbus
 • ,
 • motorcoach
 • ,
 • omnibus
 • ,
 • passenger vehicle

5. Превозно средство, превозващо много пътници

 • Използван за обществен транспорт
 • "Той винаги е карал автобуса да работи"
  синоним:
 • автобус
 • ,
 • треньор
 • ,
 • Charabanc
 • ,
 • двуетажен
 • ,
 • Jitney
 • ,
 • мотобус
 • ,
 • мотоциклет
 • ,
 • omnibus
 • ,
 • пътническо превозно средство

verb

1. Teach and supervise (someone)

 • Act as a trainer or coach (to), as in sports
 • "He is training our olympic team"
 • "She is coaching the crew"
  synonym:
 • coach
 • ,
 • train

1. Преподавайте и контролирайте ( някой )

 • Действа като треньор или треньор ( до ), както в спорта
 • "Той тренира нашия олимпийски отбор"
 • "Тя тренира екипажа"
  синоним:
 • треньор
 • ,
 • влак

2. Drive a coach

  synonym:
 • coach

2. Карам треньор

  синоним:
 • треньор

Examples of using

The coach was waiting for the players to swim.
Треньорът чакаше играчите да започнат да плуват.