Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "click" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "клик" на български език

EnglishBulgarian

Click

[Щракнете върху]
/klɪk/

noun

1. A short light metallic sound

  synonym:
 • chink
 • ,
 • click
 • ,
 • clink

1. Къс лек метален звук

синоним:
 • чинк,
 • щракване,
 • прищипване

2. A stop consonant made by the suction of air into the mouth (as in bantu)

  synonym:
 • suction stop
 • ,
 • click

2. Стоп консонант, направен чрез всмукване на въздух в устата ( като в bantu )

синоним:
 • смукателна спирка,
 • щракване

3. A hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward

  synonym:
 • pawl
 • ,
 • detent
 • ,
 • click
 • ,
 • dog

3. Шарнирен улов, който се вписва в прорез на тресчотка, за да се придвижи колело напред или да се предотврати придвижването му назад

синоним:
 • лапа,
 • въздържал,
 • щракване,
 • куче

4. Depression of a button on a computer mouse

 • "A click on the right button for example"
  synonym:
 • click
 • ,
 • mouse click

4. Депресия на бутон на компютърна мишка

 • "Щракване върху десния бутон например"
синоним:
 • щракване,
 • щракване с мишката

verb

1. Move or strike with a noise

 • "He clicked on the light"
 • "His arm was snapped forward"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click

1. Движете се или удряйте с шум

 • "Щракна върху светлината"
 • "Ръката му беше щракната напред"
синоним:
 • щракване,
 • щракване

2. Make a clicking or ticking sound

 • "The clock ticked away"
  synonym:
 • click
 • ,
 • tick

2. Направете звук за щракване или тиктакане

 • "„часовникът отметна“"
синоним:
 • щракване,
 • тик

3. Click repeatedly or uncontrollably

 • "Chattering teeth"
  synonym:
 • chatter
 • ,
 • click

3. Щракнете многократно или неконтролируемо

 • "Бъркащи зъби"
синоним:
 • бъбрив,
 • щракване

4. Cause to make a snapping sound

 • "Snap your fingers"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • click
 • ,
 • flick

4. Причина да издава щракащ звук

 • "Щракайте пръстите си"
синоним:
 • щракване,
 • щракване,
 • трептене

5. Produce a click

 • "Xhosa speakers click"
  synonym:
 • click

5. Създайте щракване

 • "„щракване на високоговорителите на xhosa“"
синоним:
 • щракване

6. Make a clucking sounds, characteristic of hens

  synonym:
 • cluck
 • ,
 • click
 • ,
 • clack

6. Издавайте тромави звуци, характерни за кокошките

синоним:
 • cluck,
 • щракване,
 • клак

7. Become clear or enter one's consciousness or emotions

 • "It dawned on him that she had betrayed him"
 • "She was penetrated with sorrow"
  synonym:
 • click
 • ,
 • get through
 • ,
 • dawn
 • ,
 • come home
 • ,
 • get across
 • ,
 • sink in
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • fall into place

7. Станете ясни или въведете нечие съзнание или емоции

 • "Смръзна му, че тя го е предала"
 • "Тя беше проникната със скръб"
синоним:
 • щракване,
 • преминете,
 • зори,
 • Ела вкъщи,
 • пресече,
 • потънете в,
 • прониква,
 • попадна на мястото си