Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Claim на български език

EnglishBulgarian

Claim

/klem/

noun

1. An assertion of a right (as to money or property)

 • "His claim asked for damages"
  synonym:
 • claim

1. Твърдение за право ( по отношение на пари или собственост )

 • "Искането му поиска обезщетение"
  синоним:
 • иск

2. An assertion that something is true or factual

 • "His claim that he was innocent"
 • "Evidence contradicted the government's claims"
  synonym:
 • claim

2. Твърдение, че нещо е вярно или фактическо

 • "Твърдението му, че е невинен"
 • "Доказателствата противоречат на твърденията на правителството"
  синоним:
 • иск

3. Demand for something as rightful or due

 • "They struck in support of their claim for a shorter work day"
  synonym:
 • claim

3. Търсене на нещо толкова правилно или дължимо

 • "Те се удариха в подкрепа на искането си за по-кратък работен ден"
  синоним:
 • иск

4. An informal right to something

 • "His claim on her attentions"
 • "His title to fame"
  synonym:
 • claim
 • ,
 • title

4. Неформално право на нещо

 • "Твърдението му за вниманието й"
 • "Заглавието му на славата"
  синоним:
 • иск
 • ,
 • заглавие

5. An established or recognized right

 • "A strong legal claim to the property"
 • "He had no documents confirming his title to his father's estate"
 • "He staked his claim"
  synonym:
 • title
 • ,
 • claim

5. Установено или признато право

 • "Силен правен иск към имота"
 • "Той нямаше документи, потвърждаващи титлата му в имението на баща си"
 • "Той заложи претенцията си"
  синоним:
 • заглавие
 • ,
 • иск

6. A demand especially in the phrase "the call of duty"

  synonym:
 • call
 • ,
 • claim

6. Искане, особено във фразата "призив на мито"

  синоним:
 • обаждане
 • ,
 • иск

verb

1. Assert or affirm strongly

 • State to be true or existing
 • "He claimed that he killed the burglar"
  synonym:
 • claim

1. Отстоявайте или утвърждавайте силно

 • Състояние да бъде вярно или съществуващо
 • "Той твърдеше, че е убил крадеца"
  синоним:
 • иск

2. Demand as being one's due or property

 • Assert one's right or title to
 • "He claimed his suitcases at the airline counter"
 • "Mr. smith claims special tax exemptions because he is a foreign resident"
  synonym:
 • claim
 • ,
 • lay claim
 • ,
 • arrogate

2. Търсенето като дължимо или собственост

 • Отстояване на правото или заглавието на
 • "„той поиска куфарите си на гишето на авиокомпанията“"
 • "„мистър смит иска специални освобождавания от данъци, защото е чуждестранен резидент“"
  синоним:
 • иск
 • ,
 • претенция за миряна
 • ,
 • арогантен

3. Ask for legally or make a legal claim to, as of debts, for example

 • "They claimed on the maximum allowable amount"
  synonym:
 • claim

3. Поискайте законно или направете правен иск, например по отношение на дългове

 • "„те поискаха максимално допустимата сума“"
  синоним:
 • иск

4. Lay claim to

 • As of an idea
 • "She took credit for the whole idea"
  synonym:
 • claim
 • ,
 • take

4. Претенция за

 • Като идея
 • "„тя взе кредит за цялата идея“"
  синоним:
 • иск
 • ,
 • вземам

5. Take as an undesirable consequence of some event or state of affairs

 • "The accident claimed three lives"
 • "The hard work took its toll on her"
  synonym:
 • claim
 • ,
 • take
 • ,
 • exact

5. Приемете като нежелана последица от някакво събитие или състояние на нещата

 • "Произшествието отне три живота"
 • "„трудната работа се отрази върху нея“"
  синоним:
 • иск
 • ,
 • вземам
 • ,
 • точен

Examples of using

You can claim back your traveling expenses.
Можете да осребрите пътните си разходи.
You can claim back your traveling expenses.
Можеш да осребриш пътните си разходи.