Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "civilize" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "цивилизация" на български език

EnglishBulgarian

Civilize

[Цивилизовам]
/sɪvəlaɪz/

verb

1. Teach or refine to be discriminative in taste or judgment

 • "Cultivate your musical taste"
 • "Train your tastebuds"
 • "She is well schooled in poetry"
  synonym:
 • educate
 • ,
 • school
 • ,
 • train
 • ,
 • cultivate
 • ,
 • civilize
 • ,
 • civilise

1. Преподавайте или усъвършенствайте, за да бъдете дискриминационни по вкус или преценка

 • "„усъвършенствайте музикалния си вкус“"
 • "„обучете вкусовите си рецепти“"
 • "„тя е добре обучена в поезията“"
  синоним:
 • образовай
 • ,
 • училище
 • ,
 • влак
 • ,
 • култивират
 • ,
 • цивилизования
 • ,
 • цивилизация

2. Raise from a barbaric to a civilized state

 • "The wild child found wandering in the forest was gradually civilized"
  synonym:
 • civilize
 • ,
 • civilise

2. Издигане от варварска към цивилизована държава

 • "„дивото дете, намерено да се скита в гората, постепенно беше цивилизовано“"
  синоним:
 • цивилизования
 • ,
 • цивилизация