Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cite" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "цитирам" на български език

EnglishBulgarian

Cite

[Цитирайте]
/saɪt/

noun

1. A short note recognizing a source of information or of a quoted passage

 • "The student's essay failed to list several important citations"
 • "The acknowledgments are usually printed at the front of a book"
 • "The article includes mention of similar clinical cases"
  synonym:
 • citation
 • ,
 • cite
 • ,
 • acknowledgment
 • ,
 • credit
 • ,
 • reference
 • ,
 • mention
 • ,
 • quotation

1. Кратка бележка, разпознаваща източник на информация или цитиран пасаж

 • "Есето на ученика не успя да изброи няколко важни цитата"
 • "Признанията обикновено се отпечатват в предната част на книга"
 • "Статията включва споменаване на подобни клинични случаи"
  синоним:
 • цитиране
 • ,
 • цитирам
 • ,
 • признание
 • ,
 • кредит
 • ,
 • справка
 • ,
 • споменавам
 • ,
 • цитат

verb

1. Make reference to

 • "His name was mentioned in connection with the invention"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • advert
 • ,
 • bring up
 • ,
 • cite
 • ,
 • name
 • ,
 • refer

1. Направете препратка към

 • "Името му беше споменато във връзка с изобретението"
  синоним:
 • споменавам
 • ,
 • реклама
 • ,
 • възпитавай
 • ,
 • цитирам
 • ,
 • име
 • ,
 • отнасям се

2. Commend

 • "He was cited for his outstanding achievements"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • cite

2. Похвала

 • "Той беше цитиран за изключителните си постижения"
  синоним:
 • споменавам
 • ,
 • цитирам

3. Refer to

 • "He referenced his colleagues' work"
  synonym:
 • reference
 • ,
 • cite

3. Отнасям се към

 • "Той спомена работата на колегите си"
  синоним:
 • справка
 • ,
 • цитирам

4. Repeat a passage from

 • "He quoted the bible to her"
  synonym:
 • quote
 • ,
 • cite

4. Повторете пасаж от

 • "Той й цитира библията"
  синоним:
 • цитат
 • ,
 • цитирам

5. Refer to for illustration or proof

 • "He said he could quote several instances of this behavior"
  synonym:
 • quote
 • ,
 • cite

5. Обърнете се към за илюстрация или доказателство

 • "Той каза, че може да цитира няколко случая на това поведение"
  синоним:
 • цитат
 • ,
 • цитирам

6. Advance evidence for

  synonym:
 • adduce
 • ,
 • abduce
 • ,
 • cite

6. Предварителни доказателства за

  синоним:
 • привеждам
 • ,
 • абдук
 • ,
 • цитирам

7. Call in an official matter, such as to attend court

  synonym:
 • summon
 • ,
 • summons
 • ,
 • cite

7. Обадете се по официален въпрос, като например да се явите в съда

  синоним:
 • извикай
 • ,
 • призовка
 • ,
 • цитирам