Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "circular" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "кръгъл" на български език

EnglishBulgarian

Circular

[Кръгов]
/sərkjələr/

noun

1. An advertisement (usually printed on a page or in a leaflet) intended for wide distribution

 • "He mailed the circular to all subscribers"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • handbill
 • ,
 • bill
 • ,
 • broadside
 • ,
 • broadsheet
 • ,
 • flier
 • ,
 • flyer
 • ,
 • throwaway

1. Реклама ( обикновено се отпечатва на страница или в листовка ), предназначена за широко разпространение

 • "Той изпрати циркуляра до всички абонати"
  синоним:
 • кръгъл
 • ,
 • handbill
 • ,
 • законопроект
 • ,
 • широколистна
 • ,
 • брошура
 • ,
 • летец
 • ,
 • флаер
 • ,
 • изхвърлям

adjective

1. Having a circular shape

  synonym:
 • round
 • ,
 • circular

1. С кръгла форма

  синоним:
 • кръг
 • ,
 • кръгъл

2. Describing a circle

 • Moving in a circle
 • "The circular motion of the wheel"
  synonym:
 • circular
 • ,
 • rotary
 • ,
 • orbitual

2. Описваща кръг

 • Движещи се в кръг
 • "Кръговото движение на колелото"
  синоним:
 • кръгъл
 • ,
 • ротационен
 • ,
 • орбитуален