Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cinch" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "чинч" на български език

EnglishBulgarian

Cinch

[Ремък]
/sɪnʧ/

noun

1. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

1. Всяко предприятие, което е лесно да се направи

 • "Маркетингът на този продукт няма да бъде пикник"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • полъх
 • ,
 • пикник
 • ,
 • щракване
 • ,
 • патешка супа
 • ,
 • детска игра
 • ,
 • бутане
 • ,
 • ходене
 • ,
 • парче торта

2. Stable gear consisting of a band around a horse's belly that holds the saddle in place

  synonym:
 • cinch
 • ,
 • girth

2. Стабилна екипировка, състояща се от лента около конското коремче, която държи седлото на място

  синоним:
 • чинч
 • ,
 • обхват

3. A form of all fours in which the players bid for the privilege of naming trumps

  synonym:
 • cinch

3. Форма на четворки, в която играчите наддават за привилегията да назовават козове

  синоним:
 • чинч

verb

1. Tie a cinch around

 • "Cinch horses"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • girth

1. Завържете чинч наоколо

 • "Чини коне"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • обхват

2. Make sure of

  synonym:
 • cinch

2. Уверете се

  синоним:
 • чинч

3. Get a grip on

 • Get mastery of
  synonym:
 • cinch

3. Вземете захват

 • Овладяване на
  синоним:
 • чинч