Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "choose" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "изберете" на български език

EnglishBulgarian

Choose

[Изберете]
/ʧuz/

verb

1. Pick out, select, or choose from a number of alternatives

 • "Take any one of these cards"
 • "Choose a good husband for your daughter"
 • "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
  synonym:
 • choose
 • ,
 • take
 • ,
 • select
 • ,
 • pick out

1. Изберете, изберете или изберете от редица алтернативи

 • "„вземете някоя от тези карти“"
 • "„изберете добър съпруг за дъщеря си“"
 • "„тя избра чифт обувки сред дузината, която продавачката й беше показала“"
  синоним:
 • избирам
 • ,
 • вземам
 • ,
 • изберете

2. Select as an alternative over another

 • "I always choose the fish over the meat courses in this restaurant"
 • "She opted for the job on the east coast"
  synonym:
 • choose
 • ,
 • prefer
 • ,
 • opt

2. Изберете като алтернатива над друга

 • "„винаги избирам рибата над месните курсове в този ресторант“"
 • "„тя избра работата на източното крайбрежие“"
  синоним:
 • избирам
 • ,
 • предпочитам
 • ,
 • Окажи

3. See fit or proper to act in a certain way

 • Decide to act in a certain way
 • "She chose not to attend classes and now she failed the exam"
  synonym:
 • choose

3. Сметна за добре или правилно да действа по определен начин

 • Реши да действа по определен начин
 • "„тя избра да не посещава часове и сега не успя на изпита“"
  синоним:
 • избирам

Examples of using

I'll choose duck today.
Днес ще си взема патица.
If you had to choose between piano and violin, which would you prefer ?
Ако трябва да избираш между пиано и цигулка, кое би избрала?
If you had to choose between piano and violin, which would you prefer ?
Ако трябва да избираш между пиано и цигулка, кое би избрал?