Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cheat" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "измама" на български език

EnglishBulgarian

Cheat

[Измама]
/ʧit/

noun

1. Weedy annual grass often occurs in grainfields and other cultivated land

 • Seeds sometimes considered poisonous
  synonym:
 • darnel
 • ,
 • tare
 • ,
 • bearded darnel
 • ,
 • cheat
 • ,
 • Lolium temulentum

1. Буренясалата годишна трева често се среща в зърнени полета и друга обработваема земя

 • Семената понякога се смятат за отровни
  синоним:
 • Дарнел
 • ,
 • тара
 • ,
 • брадат Дарнел
 • ,
 • мами
 • ,
 • Lolium temulentum

2. Weedy annual native to europe but widely distributed as a weed especially in wheat

  synonym:
 • chess
 • ,
 • cheat
 • ,
 • Bromus secalinus

2. Буренясал годишен родом от европа, но широко разпространен като плевел, особено в пшеницата

  синоним:
 • шах
 • ,
 • мами
 • ,
 • Bromus secalinus

3. Someone who leads you to believe something that is not true

  synonym:
 • deceiver
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cheater
 • ,
 • trickster
 • ,
 • beguiler
 • ,
 • slicker

3. Някой, който те води да вярваш в нещо, което не е вярно

  синоним:
 • измамник
 • ,
 • мами
 • ,
 • Бегуилер
 • ,
 • хлъзгав

4. The act of swindling by some fraudulent scheme

 • "That book is a fraud"
  synonym:
 • swindle
 • ,
 • cheat
 • ,
 • rig

4. Актът на измама по някаква измамна схема

 • "Тази книга е измама"
  синоним:
 • мошеник
 • ,
 • мами
 • ,
 • такелаж

5. A deception for profit to yourself

  synonym:
 • cheat
 • ,
 • cheating

5. Измама за печалба за себе си

  синоним:
 • мами
 • ,
 • изневяра

verb

1. Deprive somebody of something by deceit

 • "The con-man beat me out of $50"
 • "This salesman ripped us off!"
 • "We were cheated by their clever-sounding scheme"
 • "They chiseled me out of my money"
  synonym:
 • cheat
 • ,
 • rip off
 • ,
 • chisel

1. Лиши някого от нещо чрез измама

 • "„професионалистът ме победи от $ 50“"
 • "Този продавач ни откъсна!"
 • "Бяхме излъгани от тяхната умно звучаща схема"
 • "„изгониха ме от парите си“"
  синоним:
 • мами
 • ,
 • откъсване
 • ,
 • длето

2. Defeat someone through trickery or deceit

  synonym:
 • cheat
 • ,
 • chouse
 • ,
 • shaft
 • ,
 • screw
 • ,
 • chicane
 • ,
 • jockey

2. Победете някого чрез измама или измама

  синоним:
 • мами
 • ,
 • Чаус
 • ,
 • вал
 • ,
 • винт
 • ,
 • шикан
 • ,
 • Жокей

3. Engage in deceitful behavior

 • Practice trickery or fraud
 • "Who's chiseling on the side?"
  synonym:
 • cheat
 • ,
 • chisel

3. Участвайте в измамно поведение

 • Практикуване на хитрост или измама
 • "Кой дразни отстрани?"
  синоним:
 • мами
 • ,
 • длето

4. Be sexually unfaithful to one's partner in marriage

 • "She cheats on her husband"
 • "Might her husband be wandering?"
  synonym:
 • cheat on
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cuckold
 • ,
 • betray
 • ,
 • wander

4. Бъдете сексуално неверни към партньора си в брака

 • "Тя изневерява на съпруга си"
 • "Може ли съпругът й да се скита?"
  синоним:
 • мами на
 • ,
 • мами
 • ,
 • кукувица
 • ,
 • предавам
 • ,
 • скитане