Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charm" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "чар" на български език

EnglishBulgarian

Charm

[Чар]
/ʧɑrm/

noun

1. Attractiveness that interests or pleases or stimulates

 • "His smile was part of his appeal to her"
  synonym:
 • appeal
 • ,
 • appealingness
 • ,
 • charm

1. Привлекателност, която интересува или радва или стимулира

 • "Усмивката му беше част от привлекателността му към нея"
  синоним:
 • обжалване
 • ,
 • привлекателност
 • ,
 • чар

2. A verbal formula believed to have magical force

 • "He whispered a spell as he moved his hands"
 • "Inscribed around its base is a charm in balinese"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • magic spell
 • ,
 • magical spell
 • ,
 • charm

2. Вербална формула, за която се смята, че има магическа сила

 • "Прошепна заклинание, докато движеше ръцете си"
 • "Вписан около основата му е талисман на балийски"
  синоним:
 • заклинание
 • ,
 • магическо заклинание
 • ,
 • чар

3. Something believed to bring good luck

  synonym:
 • charm
 • ,
 • good luck charm

3. Нещо, за което се смята, че носи късмет

  синоним:
 • чар
 • ,
 • късмет чар

4. (physics) one of the six flavors of quark

  synonym:
 • charm

4. (физика) един от шестте вкуса на кварка

  синоним:
 • чар

verb

1. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

1. Привличам

 • Причина да бъдете влюбени
 • "Тя плени всички мъжки сърца"
  синоним:
 • улавяне
 • ,
 • влюбвам
 • ,
 • транс
 • ,
 • хващам
 • ,
 • бечарм
 • ,
 • емаймър
 • ,
 • пленявам
 • ,
 • измамник
 • ,
 • чар
 • ,
 • очаровам
 • ,
 • омагьосвам
 • ,
 • вход

2. Control by magic spells, as by practicing witchcraft

  synonym:
 • charm
 • ,
 • becharm

2. Контрол чрез магически заклинания, както чрез практикуване на магьосничество

  синоним:
 • чар
 • ,
 • бечарм

3. Protect through supernatural powers or charms

  synonym:
 • charm

3. Защитете чрез свръхестествени сили или талисмани

  синоним:
 • чар

4. Induce into action by using one's charm

 • "She charmed him into giving her all his money"
  synonym:
 • charm
 • ,
 • influence
 • ,
 • tempt

4. Подтикнете към действие, като използвате чара си

 • "Тя го очарова да й даде всичките си пари"
  синоним:
 • чар
 • ,
 • влияние
 • ,
 • изкушавам

Examples of using

Her charm is compounded by her gaiety and kindness.
Нейния чар е смес от веселие и доброта.