Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charity" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "благотворителност" на български език

EnglishBulgarian

Charity

[Благотворителност]
/ʧɛrɪti/

noun

1. A foundation created to promote the public good (not for assistance to any particular individuals)

  synonym:
 • charity

1. Фондация, създадена за насърчаване на общественото благо (не за подпомагане на определени лица)

  синоним:
 • благотворителност

2. A kindly and lenient attitude toward people

  synonym:
 • charity
 • ,
 • brotherly love

2. Любезно и снизходително отношение към хората

  синоним:
 • благотворителност
 • ,
 • братска любов

3. An activity or gift that benefits the public at large

  synonym:
 • charity

3. Дейност или подарък, който е от полза за обществото като цяло

  синоним:
 • благотворителност

4. Pinnate-leaved european perennial having bright blue or white flowers

  synonym:
 • Jacob's ladder
 • ,
 • Greek valerian
 • ,
 • charity
 • ,
 • Polemonium caeruleum
 • ,
 • Polemonium van-bruntiae
 • ,
 • Polymonium caeruleum van-bruntiae

4. Перестолистно европейско многогодишно растение с ярко сини или бели цветя

  синоним:
 • Стълбата на Яков
 • ,
 • Гръцки валериан
 • ,
 • благотворителност
 • ,
 • Polemonium caeruleum
 • ,
 • Полемониум ван-брунтии
 • ,
 • Polymonium caeruleum van-bruntiae

5. An institution set up to provide help to the needy

  synonym:
 • charity

5. Институция, създадена за оказване на помощ на нуждаещите се

  синоним:
 • благотворителност

Examples of using

Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.
Том притисна Мери до стената и тя се съгласи да дари известна сума пари за нашата благотворителност.