Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "charge" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "заряд" на български език

EnglishBulgarian

Charge

[Зареждане]
/ʧɑrʤ/

noun

1. An impetuous rush toward someone or something

 • "The wrestler's charge carried him past his adversary"
 • "The battle began with a cavalry charge"
  synonym:
 • charge

1. Стремителен устрем към някого или нещо

 • "Обвинението на бореца го пренесе покрай противника му"
 • "Битката започна с кавалерийска атака"
  синоним:
 • такса

2. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

2. (наказателно право) пледоария, описваща някаква грешка или престъпление

 • "Арестуван е по обвинение в кражба"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • оплакване

3. The price charged for some article or service

 • "The admission charge"
  synonym:
 • charge

3. Цената, начислена за някакъв артикул или услуга

 • "Таксата за прием"
  синоним:
 • такса

4. The quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons

 • "The battery needed a fresh charge"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • electric charge

4. Количеството небалансирано електричество в тялото (положително или отрицателно) и тълкувано като излишък или дефицит на електрони

 • "Батерията се нуждаеше от свеж заряд"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • електрически заряд

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Внимание и управление, предполагащи отговорност за безопасността

 • "Той е под грижите на бодигард"
  синоним:
 • грижа
 • ,
 • такса
 • ,
 • настойничество

6. A special assignment that is given to a person or group

 • "A confidential mission to london"
 • "His charge was deliver a message"
  synonym:
 • mission
 • ,
 • charge
 • ,
 • commission

6. Специална задача, която се дава на човек или група

 • "Поверителна мисия до лондон"
 • "Зарядът му беше да предаде съобщение"
  синоним:
 • мисия
 • ,
 • такса
 • ,
 • комисия

7. A person committed to your care

 • "The teacher led her charges across the street"
  synonym:
 • charge

7. Човек, отдаден на грижите ви

 • "Учителката преведе подопечните си през улицата"
  синоним:
 • такса

8. Financial liabilities (such as a tax)

 • "The charges against the estate"
  synonym:
 • charge

8. Финансови пасиви (като данък)

 • "Обвиненията срещу имението"
  синоним:
 • такса

9. (psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object

 • "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
  synonym:
 • cathexis
 • ,
 • charge

9. (психоанализа) либидната енергия, вложена в някаква идея или човек или обект

 • "Фройд мислеше за катексиса като за психически аналог на електрическия заряд"
  синоним:
 • катексис
 • ,
 • такса

10. The swift release of a store of affective force

 • "They got a great bang out of it"
 • "What a boot!"
 • "He got a quick rush from injecting heroin"
 • "He does it for kicks"
  synonym:
 • bang
 • ,
 • boot
 • ,
 • charge
 • ,
 • rush
 • ,
 • flush
 • ,
 • thrill
 • ,
 • kick

10. Бързото освобождаване на запас от афективна сила

 • "Те получиха страхотен взрив от това"
 • "Какъв ботуш!"
 • "Той бързо се втурна от инжектирането на хероин"
 • "Той го прави за ритници"
  синоним:
 • банг
 • ,
 • ботуш
 • ,
 • такса
 • ,
 • бързане
 • ,
 • промиване
 • ,
 • тръпка
 • ,
 • ритник

11. Request for payment of a debt

 • "They submitted their charges at the end of each month"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • billing

11. Искане за плащане на дълг

 • "Те подадоха обвиненията си в края на всеки месец"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • фактуриране

12. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

12. Официално изявление на заповед или разпореждане да се направи нещо

 • "Обвинението на съдията към журито"
  синоним:
 • комисия
 • ,
 • такса
 • ,
 • посока

13. An assertion that someone is guilty of a fault or offence

 • "The newspaper published charges that jones was guilty of drunken driving"
  synonym:
 • accusation
 • ,
 • charge

13. Твърдение, че някой е виновен за грешка или престъпление

 • "Вестникът публикува обвинения, че джоунс е виновен за шофиране в нетрезво състояние"
  синоним:
 • обвинение
 • ,
 • такса

14. Heraldry consisting of a design or image depicted on a shield

  synonym:
 • charge
 • ,
 • bearing
 • ,
 • heraldic bearing
 • ,
 • armorial bearing

14. Хералдика, състояща се от дизайн или изображение, изобразено върху щит

  синоним:
 • такса
 • ,
 • лагер
 • ,
 • хералдически лагер
 • ,
 • гербов лагер

15. A quantity of explosive to be set off at one time

 • "This cartridge has a powder charge of 50 grains"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • burster
 • ,
 • bursting charge
 • ,
 • explosive charge

15. Количество експлозив, което трябва да бъде задействано наведнъж

 • "Този патрон има барутен заряд от 50 зърна"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • бърстър
 • ,
 • спукващ заряд
 • ,
 • експлозивен заряд

verb

1. To make a rush at or sudden attack upon, as in battle

 • "He saw jess charging at him with a pitchfork"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bear down

1. Да се втурне или внезапно да атакува, както в битка

 • "Той видя джес да се нахвърля върху него с вила"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • носете надолу

2. Blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against

 • "He charged the director with indifference"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • accuse

2. Обвинете, предявете иск за неправомерни действия или лошо поведение срещу

 • "Той обвини режисьора в безразличие"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • обвинявам

3. Demand payment

 • "Will i get charged for this service?"
 • "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • bill

3. Плащане на искане

 • "Ще получа ли такса за тази услуга?"
 • "Бяхме таксувани за 4 нощувки в хотела, въпреки че останахме само 3 нощувки"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • бил

4. Move quickly and violently

 • "The car tore down the street"
 • "He came charging into my office"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • shoot
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • charge
 • ,
 • buck

4. Движете се бързо и бурно

 • "Колата разкъса улицата"
 • "Той дойде да се зарежда в офиса ми"
  синоним:
 • сълза
 • ,
 • стреляй
 • ,
 • свалете долу
 • ,
 • такса
 • ,
 • бък

5. Assign a duty, responsibility or obligation to

 • "He was appointed deputy manager"
 • "She was charged with supervising the creation of a concordance"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • charge

5. Възложете задължение, отговорност или задължение на

 • "Той беше назначен за заместник-управител"
 • "Тя беше натоварена да контролира създаването на конкорданс"
  синоним:
 • назначавам
 • ,
 • такса

6. File a formal charge against

 • "The suspect was charged with murdering his wife"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • lodge
 • ,
 • file

6. Повдигнете официално обвинение срещу

 • "Заподозреният е обвинен в убийството на жена си"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • лодж
 • ,
 • файл

7. Make an accusatory claim

 • "The defense attorney charged that the jurors were biased"
  synonym:
 • charge

7. Направете обвинителен иск

 • "Адвокатът на защитата обвини, че съдебните заседатели са пристрастни"
  синоним:
 • такса

8. Fill or load to capacity

 • "Charge the wagon with hay"
  synonym:
 • charge

8. Запълване или натоварване до капацитет

 • "Заредете каруцата със сено"
  синоним:
 • такса

9. Enter a certain amount as a charge

 • "He charged me $15"
  synonym:
 • charge

9. Въведете определена сума като такса

 • "„той ми таксува $15“"
  синоним:
 • такса

10. Cause to be admitted

 • Of persons to an institution
 • "After the second episode, she had to be committed"
 • "He was committed to prison"
  synonym:
 • commit
 • ,
 • institutionalize
 • ,
 • institutionalise
 • ,
 • send
 • ,
 • charge

10. Причина да бъде допуснат

 • На лица към институция
 • "След втория епизод тя трябваше да бъде ангажирана"
 • "Той беше изпратен в затвора"
  синоним:
 • ангажирам
 • ,
 • институционализирам
 • ,
 • изпрати
 • ,
 • такса

11. Give over to another for care or safekeeping

 • "Consign your baggage"
  synonym:
 • consign
 • ,
 • charge

11. Предайте на друг за грижа или съхранение

 • "Препратете багажа си"
  синоним:
 • изпращам
 • ,
 • такса

12. Pay with a credit card

 • Pay with plastic money
 • Postpone payment by recording a purchase as a debt
 • "Will you pay cash or charge the purchase?"
  synonym:
 • charge

12. Платете с кредитна карта

 • Плащайте с пластмасови пари
 • Отложете плащането, като запишете покупка като дълг
 • "Ще платите ли в брой или ще таксувате покупката?"
  синоним:
 • такса

13. Lie down on command, of hunting dogs

  synonym:
 • charge

13. Легни по команда, на ловни кучета

  синоним:
 • такса

14. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

14. Причина да бъдете развълнувани, развълнувани или събудени

 • "Говорителят натовари тълпата с подстрекателските си забележки"
  синоним:
 • агитирам
 • ,
 • раус
 • ,
 • включете
 • ,
 • такса
 • ,
 • преместване
 • ,
 • възбуждам
 • ,
 • зареждай

15. Place a heraldic bearing on

 • "Charge all weapons, shields, and banners"
  synonym:
 • charge

15. Поставете хералдическо отношение към

 • "Заредете всички оръжия, щитове и знамена"
  синоним:
 • такса

16. Provide (a device) with something necessary

 • "He loaded his gun carefully"
 • "Load the camera"
  synonym:
 • load
 • ,
 • charge

16. Осигурете (устройство) нещо необходимо

 • "Той внимателно зареди пистолета си"
 • "Зареди камерата"
  синоним:
 • натоварване
 • ,
 • такса

17. Direct into a position for use

 • "Point a gun"
 • "He charged his weapon at me"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • level
 • ,
 • point

17. Директно в позиция за използване

 • "Насочи пистолет"
 • "Той ми зареди оръжието си"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • ниво
 • ,
 • точка

18. Impose a task upon, assign a responsibility to

 • "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • saddle
 • ,
 • burden

18. Наложете задача, възложете отговорност на

 • "Той я обвини, че е почистила всички файлове през уикенда"
  синоним:
 • такса
 • ,
 • седло
 • ,
 • тежест

19. Instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence

  synonym:
 • charge

19. Инструктирайте (съдебно жури) относно закона, неговото прилагане и претеглянето на доказателствата

  синоним:
 • такса

20. Instruct or command with authority

 • "The teacher charged the children to memorize the poem"
  synonym:
 • charge

20. Инструктирайте или командвайте с пълномощия

 • "Учителят натовари децата да запомнят стихотворението"
  синоним:
 • такса

21. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

21. Приписване на отговорност на

 • "Виняхме за инцидента нея"
 • "Трагедията беше обвинена в нейната неопитност"
  синоним:
 • обвинявам
 • ,
 • такса

22. Set or ask for a certain price

 • "How much do you charge for lunch?"
 • "This fellow charges $100 for a massage"
  synonym:
 • charge

22. Задайте или поискайте определена цена

 • "Колко взимаш за обяд?"
 • "Този колега таксува $100 за масаж"
  синоним:
 • такса

23. Cause formation of a net electrical charge in or on

 • "Charge a conductor"
  synonym:
 • charge

23. Причинява образуване на нетен електрически заряд във или върху

 • "Заредете проводник"
  синоним:
 • такса

24. Energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge

 • "I need to charge my car battery"
  synonym:
 • charge

24. Заредете батерията, като прекарате ток през нея в посока, обратна на разреждането

 • "Трябва да си заредя акумулатора на колата"
  синоним:
 • такса

25. Saturate

 • "The room was charged with tension and anxiety"
  synonym:
 • charge

25. Насищам

 • "Стаята беше заредена с напрежение и безпокойство"
  синоним:
 • такса

Examples of using

I need to charge my cell phone.
Трябва да си заредя джиесема.