Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "chair" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "стол" на български език

EnglishBulgarian

Chair

[Председател]
/ʧɛr/

noun

1. A seat for one person, with a support for the back

 • "He put his coat over the back of the chair and sat down"
  synonym:
 • chair

1. Място за един човек, с опора за гърба

 • "Той сложи палтото си над задната част на стола и седна"
  синоним:
 • стол

2. The position of professor

 • "He was awarded an endowed chair in economics"
  synonym:
 • professorship
 • ,
 • chair

2. Длъжността професор

 • "Той беше награден с надарен стол по икономика"
  синоним:
 • професор
 • ,
 • стол

3. The officer who presides at the meetings of an organization

 • "Address your remarks to the chairperson"
  synonym:
 • president
 • ,
 • chairman
 • ,
 • chairwoman
 • ,
 • chair
 • ,
 • chairperson

3. Служителят, който председателства заседанията на организация

 • "Обърнете се към забележките си към председателя"
  синоним:
 • президент
 • ,
 • председател
 • ,
 • стол

4. An instrument of execution by electrocution

 • Resembles an ordinary seat for one person
 • "The murderer was sentenced to die in the chair"
  synonym:
 • electric chair
 • ,
 • chair
 • ,
 • death chair
 • ,
 • hot seat

4. Инструмент за изпълнение чрез ток

 • Прилича на обикновена седалка за един човек
 • "Убиецът беше осъден да умре на стола"
  синоним:
 • електрически стол
 • ,
 • стол
 • ,
 • стол за смърт
 • ,
 • гореща седалка

5. A particular seat in an orchestra

 • "He is second chair violin"
  synonym:
 • chair

5. Определено място в оркестър

 • "Той е цигулка на втори стол"
  синоним:
 • стол

verb

1. Act or preside as chair, as of an academic department in a university

 • "She chaired the department for many years"
  synonym:
 • chair
 • ,
 • chairman

1. Действа или председателства като председател, като академичен отдел в университет

 • "„тя председателстваше отдела в продължение на много години“"
  синоним:
 • стол
 • ,
 • председател

2. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

2. Председателства

 • "„джон модерира дискусията“"
  синоним:
 • умерен
 • ,
 • стол
 • ,
 • олово

Examples of using

The room had only a bed, a table and a chair.
В стаята имаше само едно легло, маса и стол.
Tom leaned back in his chair.
Том се облегна назад в стола си.
He sat in the chair.
Той седна на стола.