Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Central на български език

EnglishBulgarian

Central

/sɛntrəl/

noun

1. A workplace that serves as a telecommunications facility where lines from telephones can be connected together to permit communication

  synonym:
 • central
 • ,
 • telephone exchange
 • ,
 • exchange

1. Работно място, което служи като телекомуникационно съоръжение, където линии от телефони могат да бъдат свързани заедно, за да позволят комуникация

  синоним:
 • централен
 • ,
 • телефонна централа
 • ,
 • обмен

adjective

1. Serving as an essential component

 • "A cardinal rule"
 • "The central cause of the problem"
 • "An example that was fundamental to the argument"
 • "Computers are fundamental to modern industrial structure"
  synonym:
 • cardinal
 • ,
 • central
 • ,
 • fundamental
 • ,
 • key
 • ,
 • primal

1. Служещи като основен компонент

 • "Кардинално правило"
 • "Централната причина за проблема"
 • "Пример, който беше основен за спора"
 • "„компютрите са основни за съвременната индустриална структура“"
  синоним:
 • кардинален
 • ,
 • централен
 • ,
 • основен
 • ,
 • ключ
 • ,
 • първичен

2. In or near a center or constituting a center

 • The inner area
 • "A central position"
  synonym:
 • central

2. В или близо до център или представлява център

 • Вътрешната зона
 • "Централна позиция"
  синоним:
 • централен